Legal History Perspective and History Consciousness in the Qur'an


Abstract views: 122 / PDF downloads: 41

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8363006

Keywords:

Quran, Tafsir, History, Perspective, Story

Abstract

 In this study, the legal history perspective in the Qur'an and the historical consciousness that is intended to be given to people are discussed.  Although there are academic studies on history in the Qur'an, the difference of our study from previous ones is that it tries to reveal the difference between human history perspectives and divine history perspectives, and focuses on legal history and historical consciousness. Approximately one third of the Qur'an consists of stories and important historical events are mentioned.  Those who read the stories of the Qur'an from an academic point of view may see the historical information in them as incomplete, uncertain and irregular. However, the purpose of the Qur'an is not to give historical information.  When the Qur'an's anecdotes and the words and compositions related to history are examined, it is seen that the names of individuals are not included except for the symbolic names, certain time periods are not mentioned, sections from the past exemplary events are presented rather than the transfer of historical information, the events occur according to the divine law and they aim to teach people. The scope of the study; The summary of Western historical perspectives consists of the Qur'anic tales, the law of intercession that touches the legal history, the combinations of ayyâmullah and sunnatullah, which point to the awareness of history.  In this study, an analytical method was used, lexical analyzes of the words and concepts related to the subject in the Qur'an were made, and the verses related to the subject were interpreted from a sociological point of view by making use of tafsir sources.  It has been concluded that if the stories of the Qur'an are read according to their own historical perspective, they will be understood more accurately and the message to be given will be understood more accurately.

References

Âsım Efendi. (2013). Kâmûsu’l-muhît tercümesi. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları.

Ateş, S. (t.y.). Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri. İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat.

Boz, H. (2017). Kur’an ve Tevrat’ta Hz. Yusuf. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4/14, 293-318.

Cevad, A.(2001). el-Mufassal fî târihi’l-arabi kable’l-İslam. Beyrut: Dâru’s-sâkî.

Demir, Ş. (2014). Sayı Editöründen. İslâmî İlimler Dergisi 9/1, 5-10.

Esed, M. (1996). Kur’an Mesajı Meal-Tefsir. Çev. Cahit Koytak-Ahmet Ertürk. İstanbul: İşaret Yayınları.

Ezherî, M. (1967).Tehzîbu’l-lüğa. Kahire: Dâru’l-kutubi’l-Arabi.

Ferâhidî, H. (t.y.) Kitâbu’l-aʻyn. B.y.: Dâru mektebetu hilâl.

Halil, İ. (t.y.). İslam’ın Tarih Yorumu. Çev. Ahmet Ağırakça. İstanbul: Risale Yayınları.

Halkın, L. (2014). Tarih Tenkidinin Unsurları. çev. Bahaddin Yediyıldız. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Isfehânî, R. (1986). el-Müfredât. İstanbul: Dâru Kahraman.

İbn Fâris, A. (1979). Mu’cemu Mekâyisi’l-lüğa. B.y.: Dâru’l-fikr.

İbn Haldûn, V. (2021). Mukaddime. çev. Cemal Aydın. İstanbul: Timaş Yayınları.

İbn Kesir, İ. (1999). Tefsîru’l-Kur’ani’l-Azîm. B.y.: Dâru tayyibeti li’n-neşr.

İbn Manzûr, C. (1993). Lisânu’l-arab. Beyrut: Dâru Sâdır.

Kara, M. (2014). Kur’an Kıssalarında Konu ve Kapsam Merkezli Bir Analiz. İslâmî İlimler Dergisi 9/1,69-102.

Karadaş, C. (2017). Anahatlarıyla Ehl-i Sünnet Akâidi. Ankara: Otto Yayınları.

Karaman, F. (2023). Sosyolojik Tarih. Ankara: Fecr Yayınları.

Kelpetin, M. (2022), Tarih Kaynağı Olarak Kur’an Kıssaları: Sebe Melikesi Örneği. İslam Medeniyeti 8/49, 68-76.

Korkmazgöz, R. (2012) “Dinamik Tarih Algısının Kur’anî İfadesi: Eyyâmullah“. Kelam Araştırmaları 10/2, 155-174.

Kur’an-ı Kerim.

Kurtubî, A. (1964). el-Câmiʹ li ahkâmi’l-Kur’an. 20 cilt. Kahire: Dâru’l-kutubi’l-Mısrıyye.

Kutub, S. (1991). Fî Zılâli’l-Kur’an. Beyrut: Dâru’ş-şurûk.

Maturidî, M. (2006). Te’vîlâtu’l-Kur’an. İstanbul: Dâru’l-Mizan.

Mâverdî, A.(t.y.). en-Nüket ve’l-ʻuyûn. Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye.

Mukâtil S. (2002). Tefsiru Mukâtil b. Süleyman. Beyrut: Müessesetu’t-târihi’l-arabî.

Mustafavî, H. (1973). et-Tahkik fi kelimâti’l-Kur’ani’l-Kerim. Tahran: y.y.

Okuyan, M. (2015). Çok Anlamlılık Bağlamında Kur’an Sözlüğü. İstanbul: Düşün yayıncılık,

Özkan, M. (2010). Kur’an Kıssalarının İslam Tarihi Öğretimi Açısından Referans Olabilirliği Üzerine. Marife 10/3. 91-113. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344218.

Özkan, M. (2010). Tarihin Öznesinin Tespitinde Kur’an’ın Tarih İlmine Katkısı/Kaynaklığı Üzerine Bedir Savaşı Örneği. İstem 8/16, 19-33.

Özlem, D. (1998). Tarih Felsefesi. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.

Özsoy, Ö. (1994). Sünnetullah. Ankara: Fecr Yayınevi.

Özsoy, Ö. ve Güler, İ. (1996). Konularına Göre Kur’an. Ankara: Fecr Yayınevi.

Râzî, F. (1999). Mefâtihu’l-ḡayb. 23 cilt. Beyrut: Dâru ihyai’t-türasi’l-arabi.

Râzî, Z. (1999) Muhtâru’s-sıhâh. Beyrut: el-Mektebetu’l-asrıyye.

Sahib, İ. (1994). el-Muhîd fi’l-lüğa. Beyrut: Alemu’l-kutub.

Serinsu, A. N. (1996). Tarihsellik ve Esbab-ı Nüzül. İstanbul: Şule Yayınevi.

Sıddıkî, M. (t.y.). Kur’an’da Tarih Kavramı. İstanbul: Pınar Yayınları.

Şengül, İ. (1994). Kur’an Mesajını Ulaştırmada Kıssaların Önemi. I. Kur’an Sempozyumu. 133-140. Ankara: Bilgi Vakfı.

Şengül, İ. (1995). Kur’an Kıssaları Üzerine. İzmir: Işık Yayınları.

Şimşek, S. (1998). Kur’an Kıssalarına Giriş. İstanbul: Yöneliş Yayınları.

Taberî, M. (2000). Câmiu’l-beyân fî te’vîli’l-Kur’an. 24 cilt. thk. Ahmet Muhammed Şakir. B.y.: Müessesetu’r-risâle.

Tekeli, İ. (1998). Tarih Bilinci ve Gençlik. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Togan, Z. V. (2019). Tarihte Usul. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Tosh, J. (1997). Tarihin Peşinde. çev. Özden Arıkan. İstanbul: Türk Tarih Vakfı Yayınları.

Uçar, Ş. (1997). Tarih Felsefesinin Meseleleri. İstanbul: Nehir Yayınları.

Yıldız, M. (2010). İbn Haldûn’un Tarihselci Devlet Kuramı. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 10, 25-55.

Yılmaz, T. (2022). Asr-ı Saadette Kadın Sahabiler ve İslam Hukukuna Katkıları. Ankara: Sonçağ Yayınları.

Zebidî, M. (b.y.). Tâcü’l-arûs min cevâhiri’l-kâmûs. B.y.: Dâru’l-hidâye.

Zemahşerî, M. (1998). Esâsu’l-belağa. thk. Muhammed Bâsil. Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye.

Published

2023-09-26 — Updated on 2023-10-03

Versions

How to Cite

Yüksel, M. Ârif. (2023). Legal History Perspective and History Consciousness in the Qur’an. Atlas Journal, 9(51), 48–60. https://doi.org/10.5281/zenodo.8363006 (Original work published September 26, 2023)

Issue

Section

Articles