A QUALITATIVE RESEARCH ON THE EFFECTS OF SCHOOLS IN ARCHITECTURE


Abstract views: 236 / PDF downloads: 143

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7503414

Keywords:

Education, School, School Architecture, Metaphor

Abstract

The relationship of the individual with the place is among the main determinants of his attitudes and behaviors. Along with these determinants, the effect of space on the individual is an undeniable point in terms of spirituality. From both a spiritual and behavioral point of view, the biggest factor that directs human life is the effect of the place on itself. In the light of this information, schools, which appear as a spatial dimension in an education context, have an important place within the scope of the individual-space relationship since they cover an important period of the individual's life. Especially primary and secondary education schools are education-based spatial designs that most affect the childhood and youth period of the individual. Schools are not just for students; It is also an important spatial determinant for teachers, school administrators and other servants. The existing architecture of the schools largely shapes the sense of responsibility, crisis management, anxiety, awareness, academic success, professional competence and most importantly, the sense of belonging for the individuals who spend a certain period of their lives here. In this research, the data obtained from a secondary education institution in Istanbul Province were analyzed qualitatively. The phenomenological model was used with a metaphorical approach and the findings were interpreted. In the study, data were collected with a semi-structured interview form. The research group consists of 112 participants in total, consisting of teachers, students and school administrators. It is aimed to determine what the spiritual effects of school architecture on the participants are metaphorically.

Author Biographies

Nagihan İnnab, Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu

LİSANS:

1997-2002

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi- İngilizce Fizik 

YÜKSEK LİSANS:

2021-2022 Yıldız Teknik Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü- Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Niyazi YILMAZ, Ali Haydar Günver İlkokulu

  • LİSANS:

2003-2007 Gazi Üniversitesi

Sınıf Öğretmenliği Bölümü

  • YÜKSEK LİSANS:

2021-2022 Yıldız Teknik Üniversitesi

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans 

  • İŞ

İstanbul-Bahçelievler-Ali Haydar Günver İlkokulu

Müdür Yardımcısı

References

Adıgüzel Özbek, D. (2018). “Beden Etkileşimli Mekan Tasarımı”, Turkish Online Journal of Design

Art and Communication, 8(1): 133-142.

Atabay, S. (2014). Mekân Ve Mimarinin Eğitimde Başarıya Etkisi, İstanbul: A4 Ofset Matbaacılık.

Ayanoğlu, C. (2007). “İşyerinde Ergonomi Ve Stres”, İş Sağlığı Ve Güvenliği Dergisi, 34(7), 26-35.

Aydoğan, İ. (2012). “Okul Binalarının Özellikleri Ve Öğrenciler Üzerine Etkileri”. Milli Eğitim

Dergisi, 42 (193), 29-43.

Bulut, H. (2012). “Havalandırma ve İç Hava Kalitesi Açısından CO2 Miktarının Analiz”, Tesisat

Mühendisliği, (128): 61-70.

Clark, H., 2002. Building Education: The Role Of The Physical Environment İn Enhancing Teaching

And Research: Issues İn Practice. London: Institute Of Education: University Of London.

Corgnati, S. P, Filippi, M. &Viazzo, S. (2007). “Perception Of The Thermal Environment İn High

School And University Classrooms: Subjective Preferences And Thermal Comfort”, Building

And Environment, (42): 951–959.

Earthman, G. I. (2002). School Facility Conditions And Student Academic Achievement. Los

Angeles: Williams Watch Series: Investigating The Claims Of Williams V. State Of California,

UCLA's Institute For Democracy, Education, And Access, UC.

Evren, A. (2012). “Sürdürülebilir Yapım Ve Eğitim Binaları Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans

Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Güneş, A., & Fırat, M. (2016). “Açık Ve Uzaktan Öğrenmede Metafor Analizi

Araştırmaları”. Açıköğretim Uygulamaları Ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 115-129.

Hathaway, W. E. (1988). “Educational Facilities”. Education Canada, (10): 28-35.

İnci, M. ve Deniz, Ü. (2015). “Anasınıfı Ve İlkokul Birinci Sınıfa Devam Eden Çocuklarin Sosyal

Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi”, Turkish Studies International Periodical For The

Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 10(3): 545-552.

Kahraman, M. (2014). “İnsan İhtiyaçları Ve Mekansal Elverişlilik Kavramları Perspektifinde

Yaşanılırlık Olgusu Ve Mekansal Kalite”, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 24(2): 74-84.

Ketcham, J. (1964). “These Colors Fit Your School Decor”, Nation’s Schools, 74(5): 61-80.

Kulaksızoğlu, A. (2013). “Mekan İlişkilerin Açısından İnsan”. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim

Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(6): 168-174.

Lackney, J. A. (1999). Assessing School Facilities For Learning/ Assessing The Impact Of The

Physical Environment On The Educational Process. Mississippi State: Educational Design

Institute.

Lippman, P.C. (2010). Evidence-Based Design Of Elementary And Secondary Schools, John Wiley&

Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.

Morgan, Gareth (1998). Yönetim Ve Örgüt Teorilerinde Metafor (Çev. Gündüz Bulut). İstanbul: BZD

Yayıncılık.

Nair, M. (2011).The Classroom İs Obsolate: It‟S Time For Something New. Education Week.

http://www.fieldingnair.com/wpcontent/uploads/2015/05/the_classroom_is_obsolete-edweek.

p

Ott, K. E. (2001). The Impact Of School Renovation And Addition Construction On TeacherStress.

Unpublished Doctoral Dissertation, Widener University, Wilmington, DE.

Ökmen, K. & Satıcı, B. (2021). Renk Ve Işığın Kullanıcı Üzerindeki Psikolojik Etkileri Üzerine

Örnek Mekan İncelemesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Ve Uygulamalı Bilimler

Dergisi, 4(1): 33-46.

Önder, H.H., Gül, M. Ve Ergüldürenler, G. (2012). Eğitim Ortamında Ergonomi Kullanılması Ve

Örnek İdeal Sınıf Çalışması. XI. Ulusal Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi Kongre Kitabı

(ss.29-38). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.

Özdemir, A. (2005). “Tasarımda Renk Seçimini Etkileyen Kriterler”, Çukurova Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2): 391-401.

Rajuddin, R.M. (2008). Physical Environment İn School Setting: Conceptual Reviews:

http://eprints.utm.my/7884/.

Rice, A. J. (1953). What Research Knows About Color İn The Classroom? Nation’s Schools, 52(5),

-8.

Ruzsala, J. A. (2008). The Condition Of The High School Facilities İn The Common wealth Of

Virginia‘S Metropolitan School Divisions And The Relationship To Teacher Satisfaction.

Doctoral Dissertation, The George Washington University, Washington D.C.

Ruzsala, J. A. (2008). The Condition Of The High School Facilities İn The Commonwealth Of

Virginia’s Metropolitan School Divisions And The Relationship To Teacher Satisfaction.

Doctoral Dissertation, The George Washington University, Washington D.C.

Sabuncuoğlu, Z ve Tüz, M. (2001). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Saçan, N. (2019). “School Architecture And İts Effect On Learning Outcome: A Review Of Higher

Education Dimension”, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim

Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Schmitt, R. (2005). “SystematicMetaphor Analysis As A Method Of Qualitative Research”, The

Qualitative Report, 10(2), 358-394

Schneider, M. (2002). Do School Facilities Affect Academic Outcomes? Washington, DC: National

Clearinghouse For Educational Facilities.

Şahin, B. E. & Dostoğlu, N. (2015). “Okul Binaları Tasarımında Sürdürülebilirlik”, Uludağ

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 20(1): 75-91.

Tanić, M., Stanković, D., Nikolić, V. And Kostić, A. (2018). “The Social Dimensions Of Space İn

School Environment”, Facta Universitatis, Series: Architecture And Civil Engineering, 16(2):

-314

Terzioğlu, E. (2005), “İlköğretim okulu binalarının fiziksel özellikler bakımından değerlendirilmesi”,

Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Teymur, N. (1998). “Okulluk”, İlköğretim Sorunları Sempozyumu, M.S.Ü. İstanbul Bildiriler Kitabı,

ss. 37-41.

Tutkun, Ö. F. (2003). Sınıfta Yerleşim Düzeni, Sınıf Yönetimi. (Ed. Zeki KAYA), Ankara: Pegem A

Yayıncılık.

Woolner, P., (2010). The Design Of Learning Spaces. London: Continuum International Publishing

Group.

Yanık, S. N. (2020). Eğitim Ve Mekân İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Published

2023-01-05

How to Cite

İnnab, N., & YILMAZ, N. (2023). A QUALITATIVE RESEARCH ON THE EFFECTS OF SCHOOLS IN ARCHITECTURE. Atlas Journal, 8(50), 2808–2825. https://doi.org/10.5281/zenodo.7503414

Issue

Section

Articles