Investigation of School Governments of Primary Schools According to The Targeted and Applied Dimensions


Abstract views: 58 / PDF downloads: 30

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10334682

Keywords:

School Governance, Participation, Transparency

Abstract

The aim of this study is to examine the targeted and realized governance levels in schools according to the opinions of their teachers. The research is designed in accordance with the quantitative research paradigm. The universe of the study was composed of teachers working in the official primary school in Gaziantep province, Şahinbey district. The sampling of the research was composed of teachers selected according to the simple sampling method. The data were collected with the "School Governance Scale" developed by wooler. In the analysis of the data, "arithmetic mean", "standard deviation", "t-test", "one-way variance analysis (ANOVA)" and "Post Hoc multiple comparison tests" were used. Participants' opinions were examined comparatively according to gender and age variables. According to the findings obtained within the scope of the research, teachers see the level of governance realized in primary schools as medium and the targeted governance levels as high. There are significant differences in teacher opinions on the scale and sub-dimensions.

References

Akipek, İ. (1966). Devletler Hukuku. Ankara:Başnur Matbaası.

Aliefendioğlu, Y. (2001). Hukuk- Hukukun Üstünlüğü- Hukuk Devleti. Ankara Barosu Dergisi. Sayı:2 ss. 29-68.

Aslan, M. S., Şen, S. ve Usta, M. E. (2017). Eğitim Örgütlerinde Yönetişim Ölçeğinin Geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 91-121.

Aslan, M.S. (2016). Özel ve Devlet Okullarının Yönetişim Özelliklerine Sahip Olma Düzeyleri. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Harran Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ataay, F. (2006). Türkiye’de Yönetişim ve “Sivil Toplum” Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme. Memleket Siyaset Yönetim Dergisi. 2006(1). Ss. 121-141.

Aydoğan, M. (2006). Kentsel Yönetişim Bağlamında E-Planlama Yaklaşımları İzmir Örneği. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bäckman, E.,Trafford, B. (2007). Okulların Demokratik Yönetişimi. Strasbourg: Avrupa Konseyi Yayınları.

Bayramoğlu, S. (2018). Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü. İstanbul: İletişim Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Akbaba, S. A., ve Yıldırım, K. (2010). Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması-Teachingand Learning International Survey (TALIS)Meb: Ankara.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F.(2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Çetin, B. (2014). Eğitim ve Kalkınma İlişkisi: Türkiye Örneği.Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü.

Çetin, S. (2010). Türkiye’de Kamu Yönetimi Reform Sürecinin Değerlendirilmesi: Aksayan Ve İşleyen Yönler. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 19 Sayı: 3. Ss. 23-38.

Emini, F. T. (2013). Sivil Toplum Kuruluşlarının Politika Belirleme Sürecindeki Rolü: Tüsiad Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 36, ss. 43-56.

Gemici, Y. (2008). Eğitimde Sendika-Yönetim İlişkileri. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gerard, A. (2012). GovernanceReturnsToEducation: Do ExpectedYears Of SchoolingPredictQuality Of Governance? TheFaculty Of TheGraduate School Of ArtsAndSciences Of GorgetownUniversity.

Gül, B , Yaşar, M . (2020). İlkokullarda Yönetişim Düzeyinin İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 122-139 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/guebd/issue/59201/814441.

Gül, B. (2019). İlkokulların Yönetişim Düzeylerinin İncelenmesi. Yükseklisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Güler, B. A. (2000). Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Ademi Merkeziyetçilik Mi?.Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt:9, Sayı:2. Ss. 14-29.

Güler, B. A. (2003). Yönetişim: Tüm İktidar Sermayeye. Praksis, Sayı: 9, Kış-Bahar 2003, ss. 93-116.

Güler, B.A. (2000).ResutructuringtheState. TurkishPublic Administration Annual, TODAIE, Vol. 24-26/1998-2000, ss.3-16.

Gündüz,Y. Ve Balyer, A. (2013). Gelecekte Okul Müdürlerinin Gerçekleştirmeleri Gereken Roller. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt/Vol.: 13 - Sayı/No: 3 (45-54).

HABİTAT II. (2000). 5 Ülke Raporu, Yönetişim Alt Bölümü, Gündem 21 ve Katılım. İstanbul: Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı.

Izgar, H. (2015). Modern Toplumun Yönetim Biçimi İyi Yönetişim Üzerine Bir İnceleme. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:10 Sayı: 1. Ss. 24-38.

İlhan, M.,Çetin,B. (2014). LISREL ve AMOS Programları Kullanılarak Gerçekleştirilen Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Analizlerine İlişkin Sonuçların Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Cilt 5, Sayı 2, Kış 2014, 26-42.

Kara, M. (2018). Resmi ve Özel Ortaöğretim Okullarında Kurumsallaşma. Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kesim, H.K. & Petek, A. (2005). Avrupa Komisyonu’nca Belirlenen İyi Yönetişimin İlkeleri Çerçecesinde Türk Kamu Yönetimi Reformunun Bir Eleştirisi. Amme İdaresi Dergisi, Cilt:38 Sayı:4, ss. 39-58.

Maliye Bakanlığı. (2003). İyi Yönetişimin Temel Unsurları. Ankara: Maliye Bakanlığı Yayını.

Menteş, A. (2009). Kurumsal Yönetişim ve Türkiye Analizi. İstanbul: Derin Yayınları

Ömür, G. A. (2010). İş Ahlakı Perspektifinde Yatırımcı İçin Kurumsal Yönetişimin Şeffaflık İlkesinin Önemi.İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:43. ss.163-175.

Özdemir, M. (2008). Kamu Yönetiminde Etik.ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 2008, ss. 179-195.

Özdemir, M. ve Bozkurt, S. (2015). Eğitim ve okul yöneticilerinin yeni-kamu işletmeciliği anlayışına ilişkin görüşlerinin incelenmesi.Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42, 317-334.

Özdemir, S , Başel, H , Şenocak, H . (2010). Sivil Toplum Kuruluşları (STK)'nın Artan Önemi ve Üsküdar'da Faaliyet Gösteren Bazı STK'lar Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0 (56), . Retrievedfrom http://dergipark.gov.tr/iusskd/issue/886/9847

Özdemir, S. (2013). Eğitimde Örgütsel Yenileşme. Ankara: Pegem Akademi.

Özden, Y. (2013). Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem Akademi.

Özer, M. A. (2006). Yönetişim Üzerine Notlar. Sayıştay Dergisi. Sayı: 63. Ss. 59-83.

Palabıyık, H. (2004). Yönetimden Yönetişime Geçiş Ve Ötesi Üzerine Kavramsal Açıklamalar. Amme İdaresi Dergisi. Cilt:7 Sayı: 1. Ss. 63-85.

Sobacı, M. S. (2007). Yönetişim Kavramı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler. Yönetim Bilimleri Dergisi (5:1). Ss. 219-235.

Subaş, A. (2010). İlköğretim Okullarında Çalışan Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenen Örgütü (okulu) Algılamaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Şahin, B , Arastamam, G . (2019). Okul Yönetişimi Ölçeği’nin Psikometrik Analizi ve Okul Müdürü, Öğretmen ve Okuldaki Diğer Personel Üzerine Bir Uygulama. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (1), 1-13. DOI: 10.24106/kefdergi.417776

Şahin, B. M. (2016). Eğitimde Yönetişim(Governance): Okul Çalışanlarının Yönetişim Algısı.Yükseklisans Tezi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şanal, E. E. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Görevli Akademik Personelin Öğrenen Örgüt Kültürüne İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

TDK. (2011). Türkçe sözlük (11. baskı). Ankara: TDK Yayınları.

Turan, S. (2014). Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama. Ankara: Pegem Akademi.

Tüsiad, (2002). Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi. İstanbul:Tüsiad.

Yılmaz, N. (2005). İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılma Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yiğit, Y. (2013). Bazı Değişkenlere Göre Okul Yöneticileri Ve Öğretmenlerin Bilgi Yönetim Tutumları İle Öğrenen Okul (Örgüt) Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yüner, B. ve Burgaz, B. (2019). Okul Yönetişimi ile Okul İklimi Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Eğitim ve Bilim 2019, Cilt 44, Sayı 199, Ss. 373-390.

Published

2023-12-25

How to Cite

Gül, B., Ela Kekilli Gül, A., Cengiz, A., & Tunç, E. (2023). Investigation of School Governments of Primary Schools According to The Targeted and Applied Dimensions. Atlas Journal, 9(52), 7–17. https://doi.org/10.5281/zenodo.10334682

Issue

Section

Articles