Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAZI DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİ İLE ETKİNLİK ANALİZİ
(ANALYSIS OF EFFICIENCY OF SOME STATE UNIVERSITIES BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) METHOD )

Author : Muhammet Sait IŞILDAK  & Ali ÇİÇEK & İmdat KÖKSAL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 346-361
    


Summary

Yükseköğretim sisteminin ağırlıklı yapısını oluşturduklarından dolayı devlet üniversitelerinin etkin çalışmaları ülke kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Dünyada ilerlemiş ve bilgi üretmede aktif olan ülkelerin yükseköğretim kurumlarının verimli çalıştığı tartışılmaz bir gerçektir. Çalışmanın amacı, belirlenen üniversitelerin ne kadarının etkin olduğunu ortaya koymak ve etkin olmayalar için iyileştirme önerileri sunmaktır. VZA, birden fazla girdiye karşılık birden fazla çıktı üretme yeteneği olan ve parametrik olmayan bir matematiksel yöntemdir. Doğrusal programlama ya da regresyon analizi gibi yöntemlerde tek çıktı üretme olanağı vardır. Çalışmada çok girdiye karşılık çok çıktı üretimi yapılmak istenmiştir. Bundan dolayı VZA kullanılmıştır. Çalışmada bazı devlet üniversitelerine ait etkinlik performansları analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 2016 yılı faaliyet raporlarına göre, belirlenen girdi ve çıktı verilerini içeren 36 devlet üniversitesi analize konu edilmiştir. Girdi sayısı 6, çıktı sayısı 3 adet olmak üzere 9 karar parametresi kullanılmıştır. Analizler girdi-çıktı yönelimli Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) ve girdi-çıktı yönelimli Banker-Charnes-Cooper (BCC) yöntemleri ile yapılmıştır. Girdi yönelimli CCR ile 9 üniversite toplam etkin, girdi yönelimli BCC ile18 üniversite teknik etkin ve 9 üniversite ölçek etkin (CCR/BCC) olarak tespit edilmiştir. Toplam etkin ve teknik etkin olmayan üniversiteler için çıktı iyileştirme öneri tablosu hazırlanmıştır.Keywords
Veri Zarflama Analizi (VZA), Etkinlik, Devlet Üniversiteleri

Abstract

Since they constitute the predominant structure of the higher education system, efficient studies of state universities play an important role in the development of our country. It is an unquestionable fact that the higher education institutions of the countries which have advanced in the world and have been active in producing knowledge, also have worked efficiently. The aim of this study is to expose how efficient are the determined universities, and to offer improvement recommendations for inefficient ones. VZA is a non-parametric mathematical method with the ability to generate multiple outputs for multiple inputs. It is possible to produce single output in methods such as linear programming or regression analysis. It was desired to produce multiple outputs against multiple inputs, in the study. Therefore, VZA was used. In the study, the efficiency performances of some state universities have been tried to analyze. For this aim, according to the activity reports for the year of 2016, 36 state universities including specified input and output data were the subject of the analysis. 9 decision parameters are used, 6 of which are inputs and 3 of which are outputs. Analyzes were made with input-outtput oriented Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) and input-output oriented Banker-Charnes-Cooper (BCC) methods. It was determined that 9 universities were total efficient with input-oriented CCR, 18 universities were technical efficient with input-oriented BCC and 9 universities were scale efficient (CCR/BCC). Output improvement tables were prepared for the total inefficient and technical inefficient universities.Keywords
Data Envelopment Analysis (DEA), Efficiency, State Universities

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri