Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRASYA LOJİSTİK MERKEZİ OLARAK TÜRKİYE LOJİSTİK YETKİNLİKLERİNİN LOJİSTİK PERFORMANS İNDEKSİ’NE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI İRDELENMESİ
(AS EURASIA LOGISTICS CENTER LOGISTICS COMPETENCE OF TURKEY ACCORDING TO THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX COMPARATIVE REVIEW )

Author : Alpaslan ALPASLANOĞLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 2349-2370
    


Summary

Lojistik hem dünya hem de tüm ülkeler için son derece önemli ve stratejik bir sektördür ve ülkeler için öncül uluslararası rekabet alanlarından birisi olmuştur. Dünya Bankası tarafından yapılan Lojistik Performans İndeksi (LPI) ise bu önemli rekabet alanı için önemli bir kıyaslama, lojistik yetkinlikleri ve performansları ölçme ve derecelendirme ölçütü haline gelmiştir. Türkiye’nin, özellikle sahip olduğu eşsiz ve rakipsiz ulaştırma ve lojistik potansiyellerle, yüksek düzeyde ekonomik ve stratejik avantajlarının ortaya konulabilmesi araştırmanın amacıdır. Yüksek lojistik performans, tüm ülkeler gibi Türkiye için de ekonomik ve stratejik bakımdan gerekli ve önemli görülmektedir. Türkiye’nin Avrasya bölgesi içindeki lojistik performansının irdelendiği bu araştırmada, Avrupa ve Asya kıtalarını bağlayabilecek, dolayısıyla Avrasya bölgesinin lojistik merkezi olabilme konusundaki lojistik yetkinlikleri ve potansiyellerinin araştırılması bu çalışmanın önemini oluşturmaktadır. İkincil tür verilerden yararlanılarak yapılan, kantitatif nitelikteki bu araştırmada; Dünya Bankası tarafından oluşturulan, iki yılda bir ilan edilen ve toplam 6 dönemden oluşan Lojistik Performans İndeks verileri temel alınarak ölçüt olarak kullanılmıştır. Söz konusu İndeks, ülkelerin lojistik kalite ve yetkinliklerini ölçmek, birbirleri ile kıyaslamak ve derecelendirmek bakımından en etkin, en güvenilir ve başat bir İndekstir. Çalışmada, Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Dünya Bankası tarafından kamuya açıklanan resmi veriler kullanıldığından; geçerlilik, güvenirlik ve etik açıdan son derece üst düzey yeterlik söz konusudur. Araştırma sonucunda, Türkiye lojistik yetkinliklerinin, Avrupa bölgesi ortalamasının gerisinde olmasına rağmen Asya, Avrasya ve Dünya lojistik yetkinlikleri ortalamasının üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. Ancak Türkiye lojistik performansının 2012 döneminden itibaren düşüş eğiliminde olduğu, en son LPI döneminde (2018) neredeyse 2007 LPI seviyesine gerilediği görülmüştür. Buna rağmen Türkiye’nin sahip olduğu ulaştırma ve lojistik potansiyellerini değerlendirmesi ile beraber Avrasya bölgesinde en önemli lojistik merkez olabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla, Türkiye’nin özellikle ana taşıma türleri olan su ve demir yolu altyapısı ile küresel düzeyde entegre lojistik merkezleri oluşturmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Anahtar kelimeler: Türkiye lojistik performansı, Avrasya lojistik performansı, Avrupa lojistik performansı, Asya lojistik performansı, Avrasya lojistik merkezi.

Abstract

Logistics is an extremely important and strategic sector for both the world and all countries, and it has been one of the leading international competition areas for countries. The Logistics Performance Index (LPI) made by the World Bank has become an important benchmark for this important competitive field, measuring and rating logistics competencies and performances. The aim of the research is to reveal the high level of economic and strategic advantages of Turkey, especially with its unique and unrivaled transportation and logistics potentials. High logistics performance is seen as necessary and important for Turkey, as well as for all countries, in terms of economy and strategy. In this study, which examines the logistics performance of Turkey in the Eurasian region, the importance of this study is to investigate the logistics competencies and potentials that can connect the continents of Europe and Asia and therefore become the logistics center of the Eurasian region. In this quantitative study using secondary type data; It was used as a criterion based on the Logistics Performance Index, which was created by the World Bank, announced every two years and consisted of 6 periods in total. The Index in question is the most effective, reliable and dominant Index in terms of measuring the logistics quality and competencies of countries, comparing them with each other and ranking them. Since the official data disclosed to the public by the World Bank, the United Nations organization, is used in the study; There is an extremely high level of competence in terms of validity, reliability and ethics. As a result of the research, it has been observed that although Turkey's logistics competencies are behind the European region average, they are above the Asian, Eurasian and World logistics competencies average. However, it has been observed that Turkey's logistics performance has been in a downward trend since the 2012 period, and has almost regressed to the 2007 LPI level in the last LPI period (2018). Despite this, it is thought that Turkey may become the most important logistics center in the Eurasian region with the evaluation of its transportation and logistics potentials. For this purpose, it has been concluded that Turkey needs to create globally integrated logistics centers, especially with its water and rail infrastructure, which are the main modes of transportation.Keywords
Keywords: Logistics performance in Turkey, logistics performance of Eurasia, logistics performance of European, logistics performance of Asia, Eurasia logistics center.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri