Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TIBBİ MALPRAKTİSDE HEKİMLERİN CEZAİ SORUMLULUKLARI
(CRIMINAL RESPONSIBILITIES OF PHYSICIANS IN MEDICAL MALPRACTICE )

Author : Hüseyin ERİŞ   & Filiz KIROĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 44
Page : 2227-2242
    


Summary

Bu çalışmanın amacı sağlık sektöründeki tıbbi malpraktis konusunda, ilgili yasalarda sağlık çalışanlarının cezai sorumluluklarını belirlemek ve tıbbi malpraktis oluşumundaki faktörleri göz önüne sermektir. Bu çalışma tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu Türk Borçlar Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği ve literatür taramaları sonucunda elde edilen bilgiler ile sağlık çalışanlarının tıbbi malpraktis konusundaki cezai sorumlulukları derlenmiştir. Son yıllarda tıbbi malpraktis konusu üzerinde ciddi eğitim çalışmaları yapılmış ve hem sağlık çalışanlarına hem de hastalara bu konuda bilgilendirme faaliyetlerine gidilmiştir. Özellikle hasta ve hasta yakınlarında tıbbi malpraktis konularındaki farkındalık artmaya başlayınca, yapılan basit hatalar yüzünden sağlık personeline yönelik ciddi davalar açılmaya başlanmıştır. Açılan bu davalar karşısında sağlık çalışanları kendilerini savunmak zorunda kalmaktadırlar. Çünkü Türk ceza kanununda Tıbbi Malpraktis konusunda henüz ciddi adımlar atılmamıştır. Bu nedenle hem mahkeme heyeti hem hasta hem de sağlık kurumu ve çalışanları bu süreçte birtakım zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Özellikle sağlık çalışanları, tıbbi malpraktisin cezai sorumlulukları karşısında ciddi bilgi eksikliği ile karşı karşıyadır. Ülkemizde sağlık hukukuna yönelik kanunlar tam olarak düzenlenmesi yapılmadığı için sağlık personelinin hatasından kaynaklı açılacak bir davada  ancak Türk Ceza Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre bu davalar görülebilmektedir. Bu davalar ceza davaları, maddi manevi tazminat davaları şeklinde sürdürülmektedir. Dolayısıyla davanın sonuçlanma süreci de uzayabilmektedir. Bu nedenle sağlık hukuku alanında tıbbi malpraktis ile ilgili yapılacak özel düzenlemeler bu tür davaların davalı ve davacı yönünden daha objektif şekilde ele alınmasını sağlayarak en kısa zamanda sonuçlanmasında önem arzedecektir. Başta hukukçular olmak üzere sağlık sektörü temsilcileri tarafından, bu eksikliğin giderilebilmesi için geniş katılımlı bir çalışmanın yapılarak hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının hak ve ödevlerini belirlemek gerekmektedir. Keywords
Anahtar Sözcükler: Tıbbi Malpraktis, Hekim, Cezai Sorumluluk

Abstract

The aim of this study is to determine the criminal responsibilities of health workers in the relevant laws on medical malpractice in the health sector and to reveal the factors in the formation of medical malpractice. This study is a descriptive study. With the information obtained as a result of the Turkish Penal Code No. 5237, the Law No. 1219 on the Practice of the Style of Medicine and Medical Arts, the Law No. 1593 on Public Health, the Law on the Turkish Medical Association No. 6023, the Turkish Code of Obligations, the Patient Rights Regulation and literature reviews, the medical malpractice of health workers criminal liability has been compiled. In recent years, serious educational studies have been carried out on the subject of medical malpractice and information activities have been carried out on this subject both to health workers and patients. Especially when the awareness about medical malpractice started to increase in patients and their relatives, serious lawsuits were filed against health personnel due to simple mistakes made. Health workers have to defend themselves in the face of these lawsuits. Because serious steps have not been taken yet on Medical Malpractice in the Turkish Penal Code. For this reason, both the court committee, the patient, the health institution and its employees face some difficulties in this process. In particular, healthcare professionals are faced with a serious lack of knowledge about the criminal liability of medical malpractice. Since the laws regarding the health law in our country are not fully regulated, these cases can only be heard in a lawsuit to be opened due to the fault of the health personnel, according to the provisions of the Turkish Penal Code and the Code of Obligations. These lawsuits are carried out in the form of criminal cases, material and moral compensation cases. Therefore, the litigation process may take longer. For this reason, special arrangements to be made regarding medical malpractice in the field of health law will be important in concluding such cases as soon as possible by ensuring that such cases are handled more objectively in terms of the defendant and the plaintiff. It is necessary to determine the rights and duties of both patients and healthcare professionals by carrying out a study with broad participation by health sector representatives, especially lawyers, in order to overcome this deficiency.Keywords
Keywords: Medical Malpractice, physician, Criminal Liability

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri