Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENÇLİK KOLLARI’NDA TOPLUMSAL CİNSİYET İLİŞKİLERİNİN YENİDEN ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
(AN ANALYSIS ON THE REPRODUCTION OF GENDER RELATIONS IN THE YOUTH SECTION OF THE REPUBLICAN PEOPLE’S PARTY )

Author : Ahmet Kerem Yılmaz    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 2309-2325
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) gençlik örgütlenmesini oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nın iki önemli ilçe gençlik örgütünün (Bakırköy ve Üsküdar İlçe Gençlik Kolları) toplumsal cinsiyet rejimini açıklamak ve böylece söz konusu örgütlerde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayalı bir örgütlenme yapısı ve işleyişin mevcut olup olmadığını ortaya koymaktır. İlk olarak, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, önce Kadınlar Halk Fırkası daha sonra ise Türk Kadınlar Birliği öncülüğünde ivme kazanan kadın hareketinin temsil ettiği “sivil feminizm” ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşuyla birlikte tüm toplumu kapsama iradesinin bir ürünü olarak ortaya çıkan “devlet feminizmi” arasındaki ilişkiler ele alınmış, Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının, “kadın sorunu”nu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, kuruluşundan itibaren “ulusal kalkınma”, Batılılaşma ve modernleşme projeleri kapsamında bir sorun olaarak görmelerinin sonucunda oluşan ve günümüze değin ulaşan “toplumsal cinsiyet körlüğü”nün ve buna bağlı eşitsizliğin tarihsel gelişimi özetlenmeye çalışılmıştır. Devamında, makaleye temel oluşturan yüksek lisans tez çalışması kapsamındaki saha çalışmasının en önemli verileri analiz edilmiştir. Araştırmaya konu olan iki ilçe gençlik örgütünün toplumsal cinsiyet rejimi, araştırma süresince ön plana çıkan 5 ana yeniden üretim unsuru ekseninde yorumlanmıştır: Cinsiyete dayalı görev paylaşımı, üyelerin toplumsal cinsiyet eşitliği algıları ve söylemleri, bu konuya yönelik eylem-etkinlikleri, cinsiyet kotası hakkındaki görüşleri ve makalenin ilgili bölümünde sol hareketler ve feminist hareketler arasındaki netameli ilişkilerin (belli bir ölçüde) etkisi altında sürdürdükleri iddia edilen feminizm algıları.Keywords
Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Toplumsal Cinsiyet Körlüğü

Abstract

The objective of this article is to explain the gender regime that dominates two district youth organizations (Bakırköy and Üsküdar Branches) of the Republican People’s Party (CHP), and thus, to assert whether an organizational structure and functioning based on the principle of gender equality exist in these organizations. To begin with, relations between the “civil feminism” represented by women’s movement that gained momentum in the early years of the Republic, first under the leadership of the Women People’s Party and then, under the leadership of the Turkish Women’s Union and the “state feminism” that emerged as a consequence of the Republican People’s Party’s will to represent the whole society, are discussed and it is tried to be summarized the historical development of the “gender-blindness” and gender inequality related to it, which emerged as a result of the Republican People’s Party’s rulers’ seeing the “woman problem” and “gender inequality” as problems within the scope of national development, westernization, modernization projects since its establishment. Subsequently, the most important data of the field work conducted within the scope of the master’s thesis, which is the basis of this article, is analyzed. The gender regime of the two district youth organizations is interpreted in the axis of following 5 main reproductive elements: Gender-based task sharing, members’ gender equality perceptions and discourses, actions and activities aimed at these issues, their discourses on sex quota and perceptions of feminism allegedly perpetuated under a certain influence of the ominous historical relations between left movements and feminist movements.Keywords
Republican People’s Party, Republican People’s Party’s Youth Section, Gender Inequality, Gender-Blindness

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri