Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMHURİYET DÖNEMİNDE TUNCELİ’DE EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ
(THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF EDUCATION IN THE REPUBLIC PERIOD IN TUNCELI )

Author : Yüksel KAŞTAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 2299-2308
    


Summary

Eğitim insanlık tarihinin başlangıcından beri çeşitli şekillerde bireylerin yetiştirilmesinde önemli olmuştur. Zamana göre aileden başlayan ilk eğitim, inanç kurumlarında, devlet kurumlarında ve sanatla ilgili farklı şekillerde gerçekleşmiştir. Dünyada ulus devletleri ve anayasal devlet sisteminde eğitim devletin asli görevleri arasında yerini almıştır. Osmanlı Devleti Tanzimat Dönemi ile başlayan modern eğitim kurumları ve öğretmen yetiştirme döngüsü Meşrutiyet dönemlerinde artarak devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devlet modeli içerisinde ulusu inkişaf etmek için eğitime büyük bir önem verilmiştir. Ülkede öncelikle okur yazar oranını yükseltmek, tüm kademelerde okullaşma oranı yükseltmek, karma eğitime geçme, kırsal alanı kalkındırmak önemli hedefler arasında yer almıştır. Bu araştırmada Türkiye’de cumhuriyet süreci içinde Tunceli’de eğitimin tarihi gelişimi, okuryazar oranı, okul ve öğrenci sayıları, okul ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, eğitim alanındaki gelişmeler araştırılmıştır. Araştırmada Cumhuriyet Dönemi’nde Tunceli’de eğitim göstergeleri ile Türkiye ortalaması karşılaştırılarak ildeki eğitim seviyesinin durumu tespit edilmiştir. Çalışma Devlet İstatistik Enstitüsü ve TUİK verileri, DPT verileri ve Milli Eğitim Bakanlığı istatistik verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Keywords
Cumhuriyet, dönem, Tunceli, tarih, eğitim, gelişme

Abstract

Education has been important in raising individuals in various ways since the beginning of human history. According to time, the first education starting from the family took place in different ways in religious institutions, state institutions and art. Education has taken its place among the main duties of the state in the nation states and constitutional state systems in the world. The modern educational institutions and teacher training cycle, which started with the Tanzimat Period of the Ottoman Empire, continued increasingly during the Constitutional Period. In the nation-state model of the Republic of Turkey, great importance was attached to education in order to develop the nation. Increasing the literacy rate in the country, increasing the schooling rate at all levels, transitioning to co-education, and developing rural areas were among the important targets. In this research, the historical development of education, literacy rate, the number of schools and students, the number of students per school and teacher, and the developments in the field of education in Tunceli during the republican period in Turkey were investigated. In the research, the education level in the province was determined by comparing the education indicators in Tunceli in the Republican Period with the average of Turkey. The study was carried out using State Institute of Statistics and TUIK data, SPO data and Ministry of National Education statistics.Keywords
Republic, period, Tunceli, education, development

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri