Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİLERİ
(EFFECTS OF SOCIAL MEDIA TOOLS ON STUDENT BEHAVIOR )

Author : İlker İnan LOKURLU  & Yüksel GÜNDÜZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 2284-2298
    


Summary

Araştırmanın amacı sosyal medya araçlarının öğrenci davranışları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Araştırma olgu bilim deseninde tasarlanmış nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bursa ili, Yıldırım İlçesinde, ortaokullarda görev yapan 25 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmişlerdir. Araştırmada veri toplamak amacıyla, araştırmacılarca geliştirilmiş ve beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu kapsamda öğretmenlere, sosyal medyanın öğrenci tutum ve davranışları üzerinde etkileri, öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesinde sosyal medyanın etkisi, öğrencilerin düşüncelerini özgürce ifade etmesinde sosyal medyanın etkisi, sosyal medyanın kullanımının öğrencinin akademik başarısı üzerine etkisi ve sosyal medya kullanımının öğrencilerin sosyalleşmesine etkisine ilişkin görüşlerinin neler olduğu sorulmuştur. Yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerden 19’u sosyal medyanın öğrenci tutum ve davranışları üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu, 5’i hem olumlu hem olumsuz etkisinin olduğunu, 1’i ise olumlu etkisinin olduğunu; 24’ü sosyal medyanın öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesinde etkili olduğunu, 1’i herhangi bir etkisi olmadığını; 21’i öğrencilerin düşüncelerini özgürce ifade etmesinde sosyal medyanın etkisinin olduğunu, 4’ü ise etkisinin olmadığını; 11’i sosyal medya kullanımının öğrencinin akademik başarısı üzerine olumlu etkisinin olduğunu, 11’i akademik başarıyı olumsuz etkisinin olduğunu, 3’ü ise hem olumlu hem de olumsuz etkisinin olabileceğini;11’i sosyal medya kullanımın öğrencilerin sosyalleşmesine etkisinin olmadığını, 8’i etkisinin olduğunu, 6’sı ise bu konuda kararsız olduğunu dile getirmiştir.Keywords
Sosyal Medya, Sosyal Medya Araçları, Öğretmen, Öğrenci.

Abstract

The aim of the survey is to express the effects of social media tools on student’s behavior.The research is a qualitative one designed with phenomenology method.The working group of the research consists of 25 branch teachers working in secondary schools in Bursa, Yıldırım district in the 2018-2019 academic year.Participants were selected by purposeful sampling method. A semi-structured interview form consisting of five questions prepared by the researchers was used to collect data in the study.In this context, teachers were asked what their opinions were on the effects of social media on student attitudes and behaviors, the effect of social media on students 'acquisition of bad habits, the effect of social media on students' expressing their thoughts freely, the effect of social media use on students 'academic achievement, and the effect of social media use on students' socialization. When the results of the research are investigated, 19 of the teachers participating in the research expressed that social media has a minus effect on student attitudes and behaviors, 5 have both positive and negative effects, also 1 have an assertive effect;24 of them stated that social media is effective in students' adopting poor habits, 1 of them has no effect;21 of them denoted that social media had an effect on students' expressing their thoughts freely, 4 of them had no effect;11 of them stated that the use of social media has a positive effect on the academic success of the student, 11 of them have a negative effect on academic success, 3 of them can have both positive and negative effects;11 of them stated that the use of social media has no effect on socialization of students, 8 of them stated that it has an effect, and 6 of them are undecided about this issue.Keywords
Social Media, Social Media Tools, Teacher, Student.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri