Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN EBA (EĞİTİM BİLİŞİM AĞI) KULLANIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ
(OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL MUSIC TEACHERS ON THE USE OF EBA (EDUCATIONAL INFORMATION NETWORK): SAMPLES OF ŞANLIURFA )

Author : Cihan TABAK  & Ümit BOZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 2253-2264
    


Summary

Bu araştırma ile ortaokul müzik öğretmenlerinin EBA kullanımlarına ilişkin görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma amacı doğrultusunda tarama modeli kullanılarak ortaokul müzik öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2021 Eğitim Öğretim yılında Şanlıurfa ilinde görev yapmakta olan toplam 22 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla öğretmenlere yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Uygulama sonucu elde edilen veriler işlenerek betimsel analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda EBA ile ilgili olarak öğretmenlerin; ‘Canlı Dersler’, ‘Dersler’ ve ‘Sayfam’ modüllerini sıklıkla kullandıkları, EBA’nın kendilerine ve öğrencilere katkı sağladığı, EBA’ya erişim problemi yaşamadıkları ancak öğrencilerin erişim problemi yaşadıkları, EBA’yı kullanırken ‘Mobil Uygulama’yı tercih ettikleri, ‘Canlı Ders’ modülünü ‘Zoom’ uygulaması üzerinden gerçekleştirdikleri ve kayıt altına almadıkları, EBA’da yer alan müzik dersi içeriklerini yeterli bulmadıkları, içerik ürettikleri ve EBA dışında üretilmiş olan içerikleri öğrencilerin erişimine sundukları sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Eğitim Bilişim Ağı, Uzaktan Eğitim, Müzik Dersi

Abstract

With this research, it is aimed to determine the opinions of secondary school music teachers about the use of EBA. In line with the purpose of the research, the opinions of secondary school music teachers were taken by using the scanning model. The study group of the research consists of 22 music teachers working in Şanlıurfa in the 2021-2021 academic year. In order to collect data in the research, a semi-structured interview form was applied to the teachers. The data obtained as a result of the application were processed and descriptive analysis was made. As a result of the research, teachers related to EBA; They frequently use 'Live Lessons', 'Lessons' and 'My Page' modules, EBA contributes to them and the students, they do not have access problems to EBA, but students have access problems, they prefer 'Mobile Application' when using EBA, ' It was concluded that they performed the 'Live Lesson' module over the 'Zoom' application and did not record it, that they did not find the music lesson contents in the EBA sufficient, that they produced content and made the contents produced outside of the EBA accessible to the students.Keywords
Education Information Network, Distance Learning, Music Lesson

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri