Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YETİŞKİN BİREYLERDE BİLİŞSEL ESNEKLİK VE BAŞA ÇIKMA STİLLERİ DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE FLEXIBILITY AND COPING STYLE VARIABLES IN ADULT INDIVIDUALS )

Author : Çağla TATAR   & Kahraman GÜLER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 2112-2126
    


Summary

Çalışmanın amacı yetişkin bireylerde başa çıkma stilleri ve bilişsel esneklik değişkenleri arasındaki ilişkiyi ve bu iki değişkenin, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve sosyoekonomik düzeylere göre değişip değişmediğini incelemektir. Araştırma tarama modeline göre yapılandırılmıştır. Araştırmanın örneklemi Bartın ilinde yaşayan rastgele seçilmiş 261 kadın 48 erkek olmak üzere toplam 309 katılımcıdan meydana gelmektedir. Araştırmada veriler “Başa Çıkma Stilleri Ölçeği" ,“Bilişsel Esneklik Ölçeği” ve "Kişisel Bilgi Formu" ile elde edilmiştir.Veriler SPSS 25 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde Pearson Korelasyon analizi, çoklu regresyon analizi ve bağımsız örneklemler için t testi uygulanmıştır. Araştırmanın amacına yönelik yapılan analizler sonucunda katılımcıların; cinsiyet ve medeni durum özellikleri bilişsel esneklik ve başa çıkma stilleri bakımından anlamlı farklılaşmaya yol açarken, yaş, eğitim durumu ve aylık gelir özellikleri anlamlı bir fark doğurmamıştır.Ayrıca bilişsel esnekliğin planlama, davranışsal olarak ilgiyi kesme, yadsıma, mizah bağımsız değişkenlerinin bilişsel esneklik bağımlı değişkenini yordadığı ve varyansın %12 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Bulgular ilgili literatür araştırılarak tartışılmıştır.Keywords
Bilişsel esneklik, Başa Çıkma stilleri, Yetişkin

Abstract

The aim of the study is to examine the relationship between coping styles and cognitive flexibility variables in adult individuals and whether these two variables change according to gender, age, marital status, educational status and socioeconomic levels. The research is structured according to the scanning model.The sample of the study consisted of a total of 309 participants, including 261 randomly selected women and 48 men living in Bartın province. In the study, data were obtained using the" coping styles scale“, the” cognitive flexibility scale "and the" Personal Information Form". The data were analyzed using the SPSS 25 statistical program. Pearson Correlation analysis, multiple regression analysis and t test for independent samples were used to analyze the data. As a result of the analyzes made for the purpose of the research; while gender and marital status characteristics led to significant differences in cognitive flexibility and coping styles, age, educational status and monthly income characteristics did not create a significant difference. In addition, it was concluded that the independent variables of cognitive flexibility of planning, behavioral disengagement, denial, and humor predicted the dependent variable of cognitive flexibility and the variance was 12%. The findings were discussed by researching the relevant literature.Keywords
Cognitive Flexibility, Coping Styles, Adult

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri