Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN İŞ ÖZERKLİĞİ İLE ÖZNEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİSEL İNİSİYATİFİN ARACILIK ROLÜ
(THE MEDIATING ROLE OF PERSONAL INITIATIVE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' WORK AUTONOMY AND SUBJECTIVE WELL-BEING )

Author : Kenan ORÇANLI   & Mustafa BEKMEZCİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 2094-2111
    


Summary

Çalışmanın amacı, Türk eğitim sisteminde iş özerkliği ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide kişisel inisiyatifin aracılık rolünü incelemektir. Bu kapsamda araştırma, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan temel eğitim ve ortaöğretim seviyelerindeki okullarda 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Döneminde görev yapan öğretmenler üzerinde kolayda örnekleme yöntemi ile oluşturulan bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri; iş özerkliği ölçeği, öznel iyi oluş ölçeği ve kişisel inisiyatif ölçeği olmak üzere üç ölçek ile toplanmıştır. Araştırmaya konu olan değişkenler arasındaki değişimin yönünü ve düzeyini belirlemek için ilişkisel tarama modeli, kurulan modelin yapısal incelemesi için kısmi en küçük kareler-yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Çalışmada SmartPLS paket programı ve R programlama dili kullanılmıştır. Analizlerde ilk önce verilerle ilgili sağlanması gereken varsayımlar kontrol edilmiş, müteakiben kurulan model test edilmiştir. Analizler neticesinde; iş özerkliği, öznel iyi oluş ve kişisel inisiyatif değişkenleri arasında anlamlı ve aynı yönlü bir ilişkinin olduğu, kişisel inisiyatifin, iş özerkliği ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide tam aracılık rolü oynadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın örgütsel davranış literatürüne katkı sağlayacağı ve ayrıca araştırmadan elde edilen sonuçların gelecek dönemlerde yapılacak çalışmalara temel oluşturabileceği değerlendirilmektedir.Keywords
İş Özerkliği, Öznel İyi Oluş, Kişisel İnisiyatif

Abstract

The aim of the study is to examine the mediating role of personal initiative in the relationship between job autonomy and subjective well-being in the Turkish education system. In this context, the research was carried out on a sample created by the convenience sampling method on the teachers working in the 2019-2020 Education and Training Period at the primary and secondary education levels within the borders of Ankara Metropolitan Municipality. The data of the research are collected by using three scala, job autonomy scale, subjective well-being scale and personal initiative scale. Relational scanning model was used to determine the direction and level of change between the variables subject to the research, and partial least squares-structural equation model was used for the structural analysis of the established model. SmartPLS package program and R programming language were used in the study. In the analyses, the assumptions that need to be provided about the data were checked first, and then the established model was tested. As a result of the analysis; It has been determined that there is a significant and same-sided relationship between job autonomy, subjective well-being and personal initiative variables, and personal initiative plays a full mediator role in the relationship between work autonomy and subjective well-being. It is considered that the study will contribute to the organizational behavior literature and that the results obtained from the research can form the basis for future studies.Keywords
Job Autonomy, Subjective Well-Being, Personal Initiative

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri