Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SADIK BEY ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A REVIEW ON SADIK BEY NOVEL )

Author : Gül Mükerrem ÖZTÜRK  & İkbal AKKAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 2087-2093
    


Summary

Bir romanın incelenmesinde romanın kişileri, zamanı, yeri ve olay örgüsünün yanı sıra dil ve üslup, bakış açısı, anlatıcı gibi unsurların varlığından söz edilmektedir. Romanın materyal unsurlarını oluşturanlar anlatıcı, bakış açısı, olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan, dil ve üslup; teknik unsurlarını oluşturanlar anlatma- gösterme teknikleri, mektup tekniği, geriye dönüş tekniğidir. Pınar Kür’ün 2016 yılında Can Yayınları tarafından yayımlanan Sadık Bey isimli romanı, bu çalışmaya kaynaklık etmektedir. Sadık Bey romanının incelemesi yapılırken “romanın kimliği, isimden içeriğe, kişiler, zaman, yer, olay örgüsü, dil ve üslup, hâkim bakış açısı, anlatıcı, anlatım tekniği” gibi başlıklar oluşturulmuş; bu başlıklarla ilgili kısımlar kitap içinden örneklendirilmeye çalışılmış ve çalışma tamamlanmıştır. Çalışma, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan doküman incelemesi yöntemi ile oluşturulmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2013:217). Dokümanlar, nitel araştırmalarda etkili bir şekilde kullanılması gereken önemli bilgi kaynaklarıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013:218). Çalışmanın, roman incelemesi hususunda araştırma yapacak ilgili araştırmacılara kaynaklık edeceği düşünülmektedir.Keywords
Roman, Pınar Kür, Sadık Bey, materyal, teknik, geriye dönüş.

Abstract

In the analysis of a novel, besides the characters, time, place, and plot of the novel, the existence of elements such as language and style, point of view, the narrator is mentioned. The material elements of the novel are the narrator, point of view, plot, people, time, place, language and style,…; The techniques that make up the technical elements are narration-showing techniques, letter technique, flashback technique,…. Pınar Kür's novel, Sadık Bey, published by Can Publishing in 2016, is the source of this study. While analyzing the Sadık Bey novel, titles such as "the identity of the novel, from the name to the content, persons, time, place, plot, language, and style, dominant point of view, narrator, narration technique" were created; The sections related to these titles were tried to be exemplified from within the book and the study was completed. The study was created with the document analysis method, which includes the analysis of written materials containing information about the case or cases aimed to be investigated (Yıldırım and Şimşek, 2013:217). Documents are important sources of information that should be used effectively in qualitative research (Yıldırım and Şimşek, 2013:218). It is thought that the study will be a source for the researchers who will research novel analysis.Keywords
Novel, Pınar Kür, Sadık Bey, material, technique, flashback.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri