Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDEN KAZAKÇANIN SÖZ VARLIĞINA GENEL BİR BAKIŞ
(AN OVERVIEW OF KAZAKH VOCABULARY FROM YUNUS EMRE POEMS )

Author : Emin OBA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 2066-2072
    


Summary

Türk Dil Tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre, bıraktığı eserlerle dönemin diline ve kültürüne önemli katkılar sunmuştur. Yunus Emre’nin şiirlerinin dili, Batı Türkçesi (Beylikler Devri Türkçesi veya Eski Anadolu Türkçesi) olarak kabul görmektedir. Yunus Emre Türkçeciliğiyle kendi döneminde olduğu kadar, kendisinden sonraki dönemlerde de büyük bir öneme sahip olmuş ve ilham kaynağı olmuştur. Bu çalışmada, Yunus Emre’nin şiirlerindeki söz varlığı ile Kazakçanın söz varlığı arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu doğrultuda Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen a- harfiyle başlayan kelimeler ele alınmış ve Kazakçadaki şekilleri verilmiştir. Burada amaç, her iki dil kullanımının da benzer kökten çıktığını belirtmek ve bu iki dil arasındaki ses ve dönem farklılıklarını göstermektir. Bununla birlikte yine bu çalışmada hem Yunus Emre’nin şiirlerinin dili ile hem de Kazakçanın söz varlığında ortak görülen kelimeler, Türkçenin tarihi dönemleri ile de mukayese edilecektir. Hatta bu kelimelerin Eski Türkçe şekilleri de yeri geldiğince belirtilecektir.Keywords
Kazakça, söz varlığı, karşılaştırma.

Abstract

Yunus Emre, one of the important figures of Turkish Language History, made important contributions to the language and culture of the period with the works he left. The language of Yunus Emre's poems is accepted as Western Turkish (Principal Period Turkish or Old Anatolian Turkish). Yunus Emre, with his Turkish language, has been of great importance and inspiration in the periods after him as well as in his own period. In this study, a comparison was made between the vocabulary of Yunus Emre's poems and the vocabulary of Kazakh. In this direction, the words starting with the letter a- in Yunus Emre's poems were handled and their Kazakh forms were given. The aim here is to indicate that the use of both languages comes from similar roots and to show the phonetic and period differences between these two languages. However, in this study, the words that are common to both the language of Yunus Emre's poems and the vocabulary of Kazakh will be compared with the historical periods of Turkish. In fact, the Old Turkish forms of these words will be indicated as appropriate.Keywords
Kazakh, vocabulary, comparison.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri