Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKULLARDA ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ
(DESCRIPTIVE CONTENT ANALYSIS OF STUDIES ON ENVIRONMENTAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS )

Author : Eser ÜLTAY  & Çiğdem COMARDOĞLU & Necla DÖNMEZ USTA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 42
Page : 2014-2029
    


Summary

Bu araştırmanın amacı; betimsel içerik analizi ile ulusal düzeyde ilkokulda çevre eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların belirlenen temalar altında bütünsel bir bakış açısıyla analiz edilerek sunulmasıdır. Araştırmada, Google Akademik, ERIC, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı taranarak ilkokulda çevre eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda 27 makale ve 10 tezden oluşan 37 çalışma araştırmaya dahil edilerek araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.. Yapılan analiz sonucunda, elde edilen veriler belirli temalara ayrılarak tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda çalışmaların çoğunluklu olarak çevreye yönelik tutum veya farkındalık belirleme amacı taşıdığı ve bu amaçla en sık kullanılan araştırma yönteminin tarama modeli olduğu görülmüştür. Çalışmaların yapıldığı yıllara göre dağılımlarına bakıldığında, en fazla çalışmanın 2018-2019 yıllarında yapıldığı belirlenmiştir. Çalışmalarda çoğunlukla öne çıkan kavramın çevre bilinci olduğu, veri toplama aracı olarak en fazla ölçek tercih edildiği, çalışma gruplarının sıklıkla 4. sınıf ve 4-5. sınıf öğrencilerinden oluştuğu tespit edilmiştir. İncelenen çalışmaların ortak sonuçlarına bakıldığında, çevre ile ilgili algıların bazı değişkenlere bağlı olarak değiştiği sonucuna ulaşılan çalışmaların en fazla sayıya sahip olduğu bulunmuştur.Keywords
Betimsel İçerik Analizi, Çevre Eğitimi, İlkokul Öğrencileri

Abstract

The purpose of this research is to analyze and present studies on environmental education in primary schools at the national level from a holistic perspective under determined themes. The sample of the research consists of 37 studies consisting of 27 articles and 10 theses. All studies included in the study were coded so that the studies could be examined systematically. As a result of the analysis, the data obtained was divided into certain themes and presented in tables and graphs. As a result of the research, it has been seen that the studies mostly aim to determine attitudes or awareness towards the environment and the most frequently used research method for this purpose is the survey. Based on the distribution of studies by year, it was determined that the majority of studies were conducted in 2018-2019. The most prominent concept in the studies is environmental awareness, the scale is the most preferred data collection tool, and the study groups are mostly 4th grade and 4-5th grade students. Considering the common results of the studies examined, it was found that the studies that concluded that the perceptions about the environment changed depending on some variables had the highest number.Keywords
Descriptive Content Analysis, Environmental Education, Primary School Students

Advanced Search


Announcements

    20 EYLÜL 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri