Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MISIR’DA İKİ İSLAMİ ORGANİZASYONUN İDEOLOJİK BİR KARŞILAŞTIRMASI: MÜSLÜMAN KARDEŞLER VE CEMAAT-İ İSLAMİ
(AN IDEOLOGICAL COMPARISON OF TWO ISLAMIC ORGANIZATIONS IN EGYPT: THE MUSLIM BROTHERHOOD AND ISLAMIC GROUP )

Author : Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 42
Page : 1986-2002
    


Summary

Müslüman Kardeşler (al-Ikhwan al-Muslimun) ve Cemaat-i İslami (Gama’a al-Islamiyya) örgütleri Mısır kökenli olmalarına rağmen, ideolojileri ve buna uygun olarak benimsedikleri stratejileri bakımından oldukça derin farklılıklara sahiptirler. Müslüman Kardeşler, Seyyid Kutub hariç tutulmak kaydıyla, çoğunlukla ılımlı görüşler sergilerken, Cemaat-i İslami, 1970’lerde Müslüman Kardeşler’in bir kanadı olarak ortaya çıkmasından sonra 1990’lara kadar esas olarak radikal ve devrimci bir yolu seçmiştir. Her iki örgütün ideolojik bakımdan benzerliği, ortak selefi kökenlere sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Her ikisi de batılıları ve Mısır’daki batılılaşmış seçkinleri bozulmuş olarak görür ve sekülarizmi reddeder. Bu problemlere çözümleri de neredeyse aynıdır; İslam’ın esas ve gerçek kaynakları olan Kuran ve sünnete dönmek. İkisi arasındaki esas fark ise farklı stratejilere yol açan esas belirleyici faktör olan ideolojilerinden kaynaklanmaktadır. Bu noktada Cemaat-i İslami’nin radikal duruşunu 1997 yılındaki Yeni İnisiyatif ilanına kadar kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtilmelidir. Bu tarihten sonra örgüt, Müslüman Kardeşler gibi ılımlı ve uzlaşılabilir bir harekete dönüşmüştür. Bu araştırmada iki örgütün ideolojileri tarihsel gelimlerinin yakından incelenmesi ve ana ideologlarının çalışmaları incelenerek belirlenmiş, elde edilen bulgular ışığında demokrasi, İslami Devlet, kadın hakları, sekülarizm, devletle ilişkiler ve cihat gibi kavramlarla ilgili yaklaşımları karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçları açıkça göstermiştir ki; Müslüman Kardeşler ideolojisi “kademeli” stratejiyi salık verirken, Cemaat-i İslami ideolojisi 1997 yılına kadar “radikal” bir stratejiyi getirmektedir. Bu tarihten itibaren 2000’lerdeki ılımlı ve aktif olmayan durumu göz önüne alındığında, Cemaat-i İslami örgütünün Müslüman Kardeşler içinde eridiği söylenebilir.Keywords
: ılımlı, selefi, batılılaşmış seçkinler, sekülarizm, Kuran ve Sünnet

Abstract

Although the Muslim Brotherhood (al-Ikhwan al-Muslimun) and Islamic Group (Gama’a al-Islamiyya) have same origin, Egyptian, they radically differ in terms of ideologies and strategies they espoused. In spite of the fact that the Muslim Brotherhood exhibited, except Sayyid Qutb, mostly moderate ideas; the Islamic Group, after emerging in the mid-1970s as an offshoot of the Brotherhood, basically chose a radical and revolutionary vision until 1990s. Ideological convergence basically stemmed from their salafiyya root. Both viewed westerners and westernized elites in Egypt as corrupted and rejected the idea of secularism. Their prescription to these problems was also same; to return to real and genuine roots of Islam; namely Quran and Sunna. Nevertheless, divergence stemmed particularly from their ideologies which were principal determiner for distinct strategies. It should be mentioned that the Islamic Group maintained radical stance firmly until the declaration of New Initiative in 1997. Since then, the Islamic Group transformed into a moderate and reconcilable movement and came closer to the ideology of Brotherhood. In this research, ideologies of two organizations were set forth by close examination of historical backgrounds and basic writings of the ideologues, then, in the light of findings, their approaches towards some basic concepts like democracy, Islamic state, women rights, secularism, relationship with the state and conception of jihad were compared. Results clearly showed that, the Brotherhood’s ideology prescribed “gradual” strategy whereas ideology of the Islamic Group necessitates a “radical” revolutionary one until 1997. Since then, it may also be argued that the Islamic Group melted into the Brotherhood given its moderate stance and inactive position in 2000s.Keywords
moderate, salafiyya, westernized elites, secularism, Quran and Sunna

Advanced Search


Announcements

    20 EYLÜL 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri