Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU ÜZERİNE BİR İNCELEME
(An Investıgatıon on Borderlıne Personality Disorder )

Author : Fatime CEYLAN   & Ali KEYVAN & Vedat PAMUKCI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 42
Page : 1976-1985
    


Summary

Çalışmanın amacını Borderline Kişilik Bozukluğu’nun etiyolojisi, tanısal yaklaşımı ve tedavi yaklaşımlarının incelenmesi oluşturmaktadır. Kişilik bozuklukları kategorisinde yer alan BKB, dürtüsellik, duygusal değişkenlik, ikircikli duygulara karşılık karmaşık savunma mekanizmaları ile karakterize sosyal ilişkiler üzerinde yıkıcı etkileri olabilen bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Klinik olarak duygusal düzenlemede güçlük, agresyon, zayıf dürtü kontrolü, yinelenen kendine zarar verme gibi belirtiler gözlenmektedir. Genel popülasyonda % 0.7 ile % 3.5 oranında bir nüfusu etkileyen ciddi bir ruhsal bozukluktur. BKB’nin gelişiminde biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin rol oynadığı görüşü kabul edilmektedir. Bu bağlamda nörolojik sebeplerin, erken çocukluk evresinde ebeveynin/ bakım verenin ihmal, istismar, ayrılık ve kayıp gibi tutum ve davranışların, içselleştirilmiş nesne ilişkilerindeki patolojinin bu bozukluğun gelişiminde rol oynadığı kabul görmektedir. BKB’de doğru tanı konması doğru tedavi ve müdahaleler açısından ve hastalığın klinik seyrini doğru bir şekilde yordaya bilmek için önem arz etmektedir. BKB, tedavisi zor fakat buna rağmen mümkün olan bir hastalıktır. Tedavi yaklaşımı olarak psikofarmakolojik ve psikoterapötik yaklaşımların yanında ya da ikisinin bir arada olduğu yaklaşımlar da mevcuttur. Aktarım Odaklı Psikoterapinin bu bozukluğun tedavisinde ön plana çıktığı görülmektedir.Keywords
Borderline KişilikBozukluğu, Etiyoloji, Tanı, Tedavi

Abstract

The aim of the study is to examine the etiology, diagnostic approach and treatment approaches of Borderline Personality Disorder. BPD, which is in the category of personality disorders, is defined as a personality disorder that can have destructive effects on social relationships, characterized by impulsivity, emotional lability, and complex defense mechanisms against ambivalent feelings. Clinically, symptoms such as difficulty in emotional regulation, aggression, poor impulse control, and recurrent self-harm are observed. It is a serious mental disorder affecting a population of 0.7% to 3.5% in the general population. It is accepted that biological, psychological and social factors play a role in the development of BPD. In this context, it is accepted that neurological reasons, attitudes and behaviors such as neglect, abuse, separation and loss of the parent / caregiver in the early childhood stage, and the pathology in internalized object relationships play a role in the development of this disorder. Correct diagnosis in BPD is important in terms of correct treatment and interventions and in order to accurately predict the clinical course of the disease. BPD is a difficult but still possible disease to treat. There are also approaches in which psychopharmacological and psychotherapeutic approaches or both are combined as treatment approaches. It is seen that Transference-Focused Psychotherapy comes to the fore in the treatment of this disorder.Keywords
Borderline Personality Disorder, Etiology, Diagnosis, Treatment

Advanced Search


Announcements

    20 EYLÜL 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri