Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI BRANŞLARDA SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF STUDENTS PLAYING SPORTS IN DIFFERENT BRANCHES TOWARDS SPORTS )

Author : Yunus ŞAHİNLER  & Taner ATASOY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 1942-1951
    


Summary

Bu araştırmada; farklı branşlarda spor yapan öğrencilerin spora yönelik tutumları incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi bulmak için ilişkisel tarama modelinden faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde öğrenim gören Üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde farklı branslarda ön lisans, lisans, yüksek lisan ve doktora programlarında öğrenim gören, 68’i kadın ve 139’u erkek olmak üzere toplam 207 öğrenciden oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve Koçak (2014) tarafından geliştirilen ‘Spora Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Veri setleri normal dağılım gösterdiği için bağımsız olan gruplar t-testi, farklı değişkenler arasında çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi ile tukey testinden ve değişkenler arası ilişkiyi saptamak için korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucu elde edilen bulgulara göre; farklı branştaki sporcuların spora yönelik tutumları ile cinsiyet, yaş, eğitim durumu, milli sporcu olma durumu, yaptıkları branş ve Covid-19 psikolojik olarak etkileme durumu değişkenleri arasında anlamlı farklılılar tespit edilmiştir (p<0.05). Psikososyal gelişim, fiziksel gelişme ve zihinsel gelişme değişkenlerine ilişkin alt boyutlarında da anlamlı ilişkiler saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak farklı branşlarda spor yapan öğrencilerin spora yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu o tespit edilmiştir.Keywords
Spor, Farkındalık, Branş, Tutum

Abstract

In this study; It is aimed to examine the attitudes of students who do sports in different branches towards sports. The research has been done by using descriptive scanning model. Relational scanning model was used to find the relationship between variables. The universe of the research consists of University students studying in Istanbul in the 2020-2021 academic year. The sample of the study was composed of 207 students, 68 of whom were female and 139 were male, who were studying in associate degree, undergraduate, graduate and doctorate programs in different branches in Istanbul in the academic year of 2020-2021. As data collection tools, "Personal Information Form" prepared by the researcher and "Attitude Scale towards Sports" developed by Koçak (2014) were used. As the data sets show normal distribution, independent groups t-test, one-way analysis of variance for multiple comparisons between different variables and tukey test were used to determine the relationship between variables and correlation analysis was used. According to the findings obtained as a result of the analysis made; Significant differences were found between the attitudes of athletes in different branches towards sports and the variables of gender, age, educational status, status of being a national athlete, their branch and Covid-19 psychological influence (p <0.05). Significant relationships were also found in the sub-dimensions of psychosocial development, physical development and mental development variables (p <0.05). As a result, it was determined that the students who do sports in different branches have a positive attitude towards sports.Keywords
Sport, Awareness, Branch, Attitud

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri