Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POSTMODERN RESİMDE FİGÜRATİF ARAYIŞLAR
(FIGURATIVE SEARCHES IN POSTMODERN PAİNTİNG )

Author : Selda MANT MENAY    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 1919-1930
    


Summary

Postmodern olarak nitelenen ve çoğulcu bir sanat anlayışı gösteren 1980’li yıllar, gelenekseli döneme taşıyan eklektik, figüratif bir yaklaşımı benimser. Postmodernizm, bir yandan geçmişi yeniden canlandırmayı savunurken, diğer yandan günümüz sanatının ögelerine yer verir. Postmodern resim, belli bir biçim özelliği taşımayan, geçmişi yineleyen, teknolojinin sağladığı olanak ve değişik malzemelerden yararlanan bireyci, özgün bir sanat anlayışı oluşturur. Postmodernizm figüratif anlayışı savunan bir sanat alanıdır. Bu araştırmanın amacı, 1970 sonrası figüre geri dönüşün yaşandığı postmodern dönemde, figüratif çalışmalarıyla öne çıkan sanatçılar ve eserlerinin incelenmesidir. Günümüz figüratif sanatını anlamak ve yorumlayabilmek, geleceğin sanatı açısından önemlidir. Araştırma tarama modeli ve nitel veri analizi yöntemi ile desenlenmiştir. Araştırmanın sınırlılığını ele alınan örneklem oluşturmaktadır. Figüratif çalışmalarıyla öne çıkan postmodern sanatçılardan; Sigmar Polke, Philip Guston, Leon Golub, Francesco Clemente, Eric Fischl, David Salle, Susan Charna Rothenberg, Robert H. Colescott, David Hockney, Carlo Marina Mariani ve Odd Nerdrum incelenmiştir. Sonuç olarak, sanatçıların uygulamalarına bakıldığında çalışmaları arasında ortak biçimler bulunmadığı, farklı üslup ve çok yönlü değerler içinde çalıştıkları görülür.Keywords
Postmodernizm, postmodern resim, figür

Abstract

Characterized as postmodern with a pluralist understanding of art, 1980s adopts an eclectic, figurative approach that carries the traditional to the era. While postmodernism advocates the revival of the past, it also includes elements of current art. Postmodern painting creates an individualist, original understanding of art that does not have a certain form feature, repeats the past, makes use of the possibilities and different materials provided by technology. Postmodernism is an art that advocates figurative understanding. The aim of this research is to examine the artists who stand out with their figurative works and their works in the Postmodern period, when there was a return to the figure after 1970. Understanding and interpreting today's figurative art is important for the art of the future. The research utilizes the survey model and qualitative data analysis method. The sample can be considered as the limitation of the study. Since Sigmar Polke, Philip Guston, Leon Golub, Francesco Clemente, Eric Fischl, David Salle, Susan Charna Rothenberg, Robert H. Colescott, David Hockney, Carlo Marina Mariani and Odd Nerdrum constitutes the sample as the postmodern artists who stand out with their figurative works. Thus, when the practices of these artists investigated, the results show no common forms among their works, and that they work in different styles and versatile values.Keywords
Postmodernism, postmodern painting, figüre

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri