Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN İTİBAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR TEKNOLOJİ FİRMASI ÖRNEĞİ
(THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CORPORATE REPUTATION: AN EXAMPLE OF A TECHNOLOGY FIRM )

Author : Serkan ÖZTÜRK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 1906-1918
    


Summary

İşletmeler, günümüzde sadece elde edecekleri kısa vadeli kazanımlara odaklanarak başarılı olamamaktadırlar. İçinde yer aldıkları toplumun sorunları ile ilgilenen, tüketicileri koruyan ve çevreye duyarlı olan işletmeler ise rakiplerinden sıyrılarak rekabet avantajını elde etmektedirler. İşletmelerin duyarlı davranmaları ve sorumlu hareket etmeleri kurumsal sosyal sorumluluk kavramını önemli hale getirmektedirler. İyi bir itibara sahip olmak isteyen işletmeler kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını benimsemek durumundadır. Bu çalışma ile bir teknoloji firması örneği üzerinden kurumsal sosyal sorumluluk algısının kurumsal itibar üzerine etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre kurumsal sosyal sorumluluk algısı yaş ve gelir değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk algısı ve bütün alt boyutlarının kurumsal itibar ile olumlu yönde ve anlamlı bir ilişkisi bulunmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk algısı ve bütün alt boyutları kurumsal itibarı olumlu yönde etkilemektedir.Keywords
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar

Abstract

Organizations today cannot be successful by focusing solely on the short-term gains they will achieve. On the other hand, businesses that deal with the problems of the society they are in, protect consumers and are sensitive to the environment gain competitive advantage by standing out from their competitors. The sensitive and responsible behavior of the enterprises make the concept of corporate social responsibility important. Businesses that want to have a good reputation have to adopt the understanding of corporate social responsibility. In this study, it was tried to determine the effects of corporate social responsibility perception on corporate reputation through an example of a technology company. According to the results of the research, the perception of corporate social responsibility differs significantly according to age and income variables. The perception of corporate social responsibility and all its sub-dimensions have a positive and meaningful relationship with corporate reputation. The perception of corporate social responsibility and all its sub-dimensions positively affect the corporate reputation.Keywords
Corporate Social Responsibility, Corporate reputation

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri