Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KLASİK VE ÇAĞDAŞ TEFSİRLERDE YAHUDİLERİN MAYMUNA ÇEVRİLDİKLERİ İLE İLGİLİ İFADELERİN YORUMLANMASI
(INTERPRETATION OF STATEMENTS RELATING TO THE JEWISH TRANSLATION IN CLASSICAL AND CONTEMPORARY COMMENTS )

Author : Abdurrahim KAPLAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 1869-1880
    


Summary

Kur'ân-ı Kerim'de müminlerden sonra kendilerinden en çok bahsedilen millet Yahudilerdir. Yahudiler, Kur'ân'da: Ben-i İsrail, Hâdû, Hûd, Yahûd, Ehl-i Kitap, Ehl-i zikr gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Bu kelimeler arasında anlam yönünden nüans farklılıkları olsa da hepsi Yahudileri ifade etmek için kullanılmaktadır. Kur'ân'da ismi zikredilen birçok peygamber İsrailoğullarına gönderilmiştir. Başta Bakara suresi olmak üzere birçok sûrede İsrailoğullarının tarihleri, inançları, kültür ve geleneklerinden bahsedilmektedir. Kendilerine verilen nimetlerden bahsedilmekle beraber, peygamberlerine karşı olumsuz tutumları, Tevrat'ı tahrif etmeleri, Allah'ın emirlerine karşı gelişleri, cezalandırılmaları, cumartesi yasağını çiğnemeleri, gazaba ve lanete uğramaları gibi birçok husus da Kur'ân'da zikredilen konulardandır. Yahudilerle ilgili bütün konuları burada ele almak mümkün değildir. Konu başka araştırmacılar tarafından birçok yönden ele alınmıştır. Burada sadece Allah'ın gazap ve lanetine sebep olan cumartesi yasağının çiğnenmesi ile ilgili rivayetleri klasik ve modern tefsirlerden karşılaştırarak ele almayı uygun gördük. Bu çalışmada Ashâbü's-Sebt Yahudilerinin maymuna çevrilmelerinin fizyolojik olarak gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Kur'ân, Tefsir, Yahudiler, Ashâbü's-Sebt, Lanet.

Abstract

The most mentioned nation after believers in the Quran is the Jews. Jews are expressed in terms such as Ben-i Israel, Hâdû, Hûd, Yahud, Ehl-i Kitap, Ehl-i dhikr in the Quran. Although there are nuances in terms of meaning between these Words, all of them are used to refer to Jews. Many prophets whose names are mentioned in the Quran were sent to the Children of Israel. The histories, beliefs, culture and traditions of the Israelites are mentioned in many chapters, especially the Surah of Baqara. Although the blessings given to them are mentioned, their negative attitude towards their prophets, their distorting the Torah, their opposition to Allah's orders, their punishment, their violation of the Saturday ban, their wrath and curse are among the issues mentioned in the Quran. It is not possible to cover all Jewish issues here. The topic has been addressed in many ways by other researchers. Here, we consider it appropriate to consider only the narrations about the violation of the Saturday ban, which causes the wrath and curse of Allah, by comparing them with classical and modern commentaries. In this study, it has been tried to determine whether the conversion of the Ashab-i-Sabt Jews into apes occurred physiologically.Keywords
Qur'an, Tafsir, Jewry, Ashab's-Sabt, Curse

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri