Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞININ GÜÇLENDİRME İKLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ
(EXAMINING THE EFFECT OF SERVANT LEADERSHIP BEHAVIOR ON EMPOWERMENT CLIMATE WITH STRUCTURAL EQUATION MODEL )

Author : Rabia YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 40
Page :
    


Summary

Çalışanların her türlü menfaatini korumaya, onların gereksinimlerini karşılamaya, gelişimlerini ve başarılarını desteklemeye dolayısıyla onlara hizmet etmeye odaklanan hizmetkâr liderlik tarzını uygulayan yöneticiler çalışanların güçlendirme iklimi gibi örgüt hakkındaki olumlu algılarını da artırabilirler. Buna bağlı olarak bu çalışmada, yöneticilerin hizmetkâr liderlik davranışlarının çalışanların güçlendirme iklimi algıları üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma Ankara ilinde bulunan İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşları kapsamındaki makine sanayi işletmelerinde görev yapan yönetici düzeyinde olmayan ve belirli bir departmanda çalışan 183 beyaz yakalı çalışan üzerinde uygulanmıştır. Analizler SPSS 18.0 ve AMOS 18.0 programları vasıtası ile oluşturulmuştur. Araştırmanın bulguları hizmetkâr liderlik ile güçlendirme iklimi arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca, hizmetkâr liderliğin güçlendirme iklimi üzerinde kısmen etkisi olduğu bulunmuştur. Alt boyutlarla ilgili olarak; güçlendirmenin, geride durmanın ve hesap verebilirliğin bilgi paylaşımı üzerinde, güçlendirmenin, geride durmanın, cesaretin ve sorumlu yöneticiliğin yapılar ötesi otonomi üzerinde ve son olarak geride durmanın, hesap verebilirliğin ve tevazunun takım sorumluluğu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.Keywords
Hizmetkâr Liderlik, Güçlendirme İklimi, Yapısal Eşitlik Modellemesi.

Abstract

Managers, who apply a servant leadership style that focuses on protecting interests of employees, meeting their needs, supporting their development and achievement and therefore, serving them, can also increase their positive perceptions about the organization, such as the empowerment climate. Accordingly, in this study, it was aimed to determine the effect of the servant leadership behaviours of managers on the empowerment climate perceptions of the employees.The study has been applied to 183 white-collar employees who are not the senior level managers and work in specific departments of metal industrial organizations within the scope of ISO Second top 500 largest industrial enterprises located in Ankara. Analyses were created with SPSS 18.0 and AMOS 18.0 programs. The findings of the research show that the servant leadership has positive and meaningful relationship with empowerment climate. Also, it was found the partial effect of servant leadership on the empowerment climate. According to the sub-dimensions; it was also found that empowerment, standing back and accountability have positive effect on information sharing. Empowerment, standing back, courage, and stewardship have positive effect on autonomy through boundaries and finally, standing back, accountability and humility have positive effect on team accountability.Keywords
Servant Leadership, Empowerment Climate, Structural Equation Modeling.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri