Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRAFİK OKUMA, YORUMLAMA VE ÇİZME BECERİLERİ
(PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS' SKILLS OF READING, INTERPRETING AND DRAWING GRAPHS )

Author : Güldem DÖNEL AKGÜL  Büşra AYDAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 40
Page :
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının grafik okuma, yorumlama ve çizme becerilerinin incelenmesidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Fen Bilgisi öğretmen adayları, örneklemini ise 4. sınıfta öğrenim görmüş, “Genel Biyoloji 1 ve 2” ve ‘‘Genel Biyoloji Laboratuvarı 1 ve 2’’ derslerini almış 62 fen öğretmen adayı oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan test kullanılmıştır. Testin birinci bölümünde öğretmen adaylarına çoktan seçmeli olarak hazırlanan 15 soru yönlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının mevcut sorular ile grafik okuyabilme ve yorumlayabilmeleri becerilenin ölçülmesi amaçlanmıştır. İki sorudan oluşan testin ikinci bölümünde ise, öğretmen adaylarının grafik çizme becerilerinin ölçülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının grafik okuma, yorumlama ve çizme konularına yönelik görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının grafik okuma, yorumlama ve çizmede problemler yaşadıkları görülmüştür. Bunun düzeltilebilmesi için grafik okuma ve yorumlama süreçleri ile alakalı deneysel çalışmaların yapılması mevcut eksikliklerin daha derinlemesine incelenmesi ve çözüm önerilerinin bu çalışmalar ile genişletilmesi önerilmektedir.Keywords
Çizim, Grafik, Fen Öğretmen Adayı, Okuma, Yorumlama.

Abstract

The aim of this study is to examine the graphic reading, interpretation and drawing skills ofpre-service Science teachers. Descriptive survey model was used in the research. The universe of the study consists of pre-service science teachers studying at the Faculty of Education, and the sample consists of 62 science teacher candidates who studied in the 4th grade and took the courses "General Biology 1 and 2" and "General Biology Laboratory 1 and 2". A test consisting of two parts was used as a data collection tool in the study. In the first part of the test, 15 questions prepared as multiple choice were directed to prospective teachers. It was aimed to measure the ability of teacher candidates to read and interpret graphics with existing questions. In the second part of the test consisting of two questions, the graph drawing skills of the teacher candidates were measured. In addition, the opinions of the preservice teachers about graphic reading, interpretation and drawing were taken. As a result of the research, it was seen that the teacher candidates had problems in reading, interpreting and drawing graphics. In order to correct this, it is recommended to conduct experimental studies related to graphic reading and interpretation processes, to examine the existing deficiencies in more depth and to expand the solution proposals with these studies.Keywords
Drawing, Graphics, Science Teacher Candidate, Reading, Interpretation.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri