Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYLERİ İLE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS' SOCIAL MEDIA USE LEVEL AND SOCIAL APPEARANCE ANXIETY IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES )

Author : Levent ÖZTÜRK   & Sevim Seda SARIDOĞAN ÖZTÜRK & Sezai SARPKAYA & Ali YABACI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 39
Page : 1622-1634
    


Summary

Teknoloji ve internet kullanımının artması toplumda özellikle de gençlerde bir takım yeni sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunların başında da sosyal medya kullanımına bağlı olarak gelişen sosyal görünüş kaygısı bulunmaktadır. Bu çalışmada lise öğrencilerinin sosyal medya kullanım düzeyleri ile sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişki betimsel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri sosyal görünüş kaygısı ve demografik değişkenler (cinsiyet, sınıf, eğitim görülen kurum türü, kardeş sayısı, anne-baba eğitim durumu, aile geliri ve akademik başarı durumu), bağımlı değişkeni ise sosyal medya kullanımıdır. Veri toplama araçları olarak “Bilgi Toplama Formu”, Sosyal Medya Kullanım Düzeyi Ölçeği” ve “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında 6 farklı tür lisede eğitim gören 215’i erkek 141’i kız öğrenci olmak üzere toplam 356 lise öğrencisi ile yürütülmüştür. Anket verilerinin analizi için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16.0 programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin sosyal medya kullanımı ve alt boyutları ile sosyal bütünleşme ve duygusal bağlantı arasındaki korelasyon analizi sonucunda sosyal bütünleşme ve duygusal bağlantı arasında güçlü ve pozitif, sosyal bütünleşme ve duygusal bağlantı ile sosyal rutinlerle bütünleşme arasında orta ve pozitif, sosyal bütünleşme ve duygusal bağlantı ile sosyal görünüş kaygısı arasında orta ve pozitif düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Aileler ile öğretmenler sosyal medya kullanımı ve sosyal görünüş kaygısı konusunda bilinçlendirilmelidir. Öğretmenler daha hassas bir yaklaşım sergilemeli ve gençlere gerekli yönlendirmeyi yapabilmelidirler. Bilhassa özgüven sorunu yaşayan öğrenciler yakın takibe alınmalı ve özgüvenlerini artırmaya yönelik girişimlerde bulunulmalıdır.Keywords
Sosyal Medya, Sosyal Görünüş Kaygısı

Abstract

The increase in technology and internet usage has brought some new problems in the society, especially among the youth. One of these problems is the social appearance anxiety that develops due to the use of social media. In this study, the relationship between social media usage levels of high school students and social appearance anxiety was discussed with a descriptive approach. The independent variables of the study are social appearance anxiety and demographic variables (gender, school grade, type of school, number of siblings, educational status of parents, family income and academic achievement), while the dependent variable is social media use. "Information Collection Form", Social Media Usage Level Scale" and "Social Appearance Anxiety Scale" were used as data collection tools. The research was conducted with a total of 356 high school students, 215 of whom were male and 141 female students studying at 6 different types of high schools in the 2018-2019 academic year. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16.0 was used for the analysis of the survey. As a result of the correlation analysis between high school students' use of social media and its sub-dimensions with social integration and emotional connection it can be deduced that there is; a) a strong and positive relationship between social integration and emotional connection, b) a moderate and positive relationship between social integration and emotional connection and integration with social routines, c) a moderate and positive relationship between social integration and emotional connection and social appearance anxiety. Families and teachers should be made aware of social media use and social appearance anxiety. Teachers should take a more sensitive approach and be able to provide the necessary guidance to young people. In particular, students with self-esteem problems should be closely monitored and attempts should be made to increase their self-esteem.Keywords
Social Media, Social Appearance Anxiety

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri