Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE UYGULANAN SANAT ETKİNLİKLERİNDE TASARIM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF THE TEACHER'S OPINIONS ABOUT THE DESIGN PROCESS IN THE ART ACTIVITIES IN PRESCHOOL )

Author : Ayşe KARABEY TEKİN   & Okul Öncesi Öğretmeni Ayla İŞLER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 39
Page : 1597-1608
    


Summary

Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin, çocukları sanatla buluşturdukları etkinlikleri hazırlarken nasıl bir tasarım sürecine yer verdiklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çocukların sanat ile ilk karşılaşmalarında etkin rol üstlenen öğretmenlerin çocukların sanatsal farkındalıklarının geliştirilmesi adına sınıf içi sanat etkinlikleri uygulamaları, çocukların sanatı deneyimlemesi, yaratıcı düşünceyi geliştirmesi ve estetik bakış açısı kazanabilmeleri açısından önemlidir. Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama kullanılarak yapılmış olan araştırmanın çalışma grubuamaçlı örneklem türlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışma grubu Sivas il merkezindeki devlet okullarında görev yapan 27 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarakokul öncesi öğretmenlerinin demografik özelliklerininyer aldığı genel bilgi formu ve öğretmenlerin sanatsal uygulamalarına ilişkin tasarım süreci ile ilgili görüşlerinin incelenmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda;okul öncesi öğretmenleri sanat etkinliklerinin uygulanması hususunda çocuklara zekâ gelişimi, yaratıcılık,estetik bakış açısı ve kendilerini ifade edebilme gibi kazanımlar sağladığı için gerekli gördüklerini, uygulamalarında kesme, katlama, yapıştırma, yoğurma ve her türlü boyama tekniklerini kullandıklarını, tasarımlarının çıkış noktasını çocukların yaş grupları, ihtiyaçları, ilgileri ve planda yer alan kazanım ve kavramların oluşturduğunu, tasarım için kullandıkları malzemelerin sağlıklı, doğal, ekonomik, atık malzeme ve dikkat çekici olmasına özen gösterdiklerini, tasarımların uygulanabilirliğini çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları, hazırbulunuşluk düzeyleri ve yaratıcılıklarının belirlediğini ifade etmiş ve tasarımların özgünlüğü aşamasında da Çocukların yaratıcılıklarını kullanarak özgün ürünler ortaya çıkarmalarına fırsat tanınması yönünde görüş bildirmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, sanat etkinlikleri, tasarım süreci, öğretmen görüşleriKeywords
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, sanat etkinlikleri, tasarım süreci, öğretmen görüşleri

Abstract

In this study, it was aimed to examine the opinions of preschool teachers regarding what kind of design process they used while preparing activities where they bring children together with art. It is important for teachers, who take an active role in children's first encounters with art, to practice in-class art activities in order to improve children's artistic awareness, children to experience art, develop creative thinking, and gain an aesthetic perspective. This research was conducted using descriptive analysis, one of the qualitative research methods. The study group of the research was selected from the purposeful sampling types using the easily accessible situation sampling method. The study group consists of 27preschool teachers working in state schools in Sivas city center. As a data collection tool, a general information form including the demographic characteristics of preschool teachers and a semi-structured interview form was used to examine teachers' opinions about the design process regarding their artistic practices. As a result of the research; Preschool teachers consider it necessary to provide children with gains such as intelligence development, creativity, aesthetic perspective and self-expression in the implementation of art activities, they use cutting, folding, gluing, kneading and all kinds of painting techniques in their practice, the starting point of their designs is the age groups and needs of children. stated that their interests and the acquisitions and concepts included in the plan are formed, they take care that the materials they use for design are healthy, natural, economical, waste materials and remarkable, that the applicability of designs is determined by children's development characteristics, individual differences, readiness levels and creativity, and at the stage of originality of the designs. They also expressed their views on providing opportunities for children to create original products by using their creativity. Keywords: Preschool, art activities, design process, teachers' opinionsKeywords
Keywords: Preschool, art activities, design process, teachers' opinions

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri