Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İÇ MEKÂN TASARIMI LİSANS EĞİTİMİNDE ÖĞRENİM ÇIKTILARI VE AKREDİTASYON
(LEARNING OUTCOMES AND ACCREDITATION IN INTERIOR DESIGN UNDERGRADUATE EDUCATION )

Author : Serkan SİPAHİ   & Alper TORUN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 38
Page : 1454-1472
    


Summary

İç mekân tasarımı eğitimi veren lisans programlarının sayısı Türkiye’de her geçen gün artmaktadır. İç mekân tasarımı eğitimi ile ilişkili çeşitlenen farklı eğitim yaklaşımları, meslek becerisinin farklı düzeylerde olmasına neden olabilmektedir. Bu durum gerekli nitelikleri taşımayan eğitim programlarının oluşturulmasına ve meslek kültüründe yabancılaşmaya yol açabilmektedir. Eğitim programında gerekli niteliklerin sağlanması amacıyla eğitim sürecinin standartlaştırılması, eğitim kalitesi ve çeşitli ölçütlere uygunluk aranması gerekmektedir. Bu nedenle bazı uluslararası meslek ve akreditasyon kuruluşları çalışmalarda bulunmaktadır. Türkiye’de iç mimarlık adına eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve standartlaştırması için bazı çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte hızla değişen koşullar yapılan çalışmaların güncellenmesini gerektirmektedir. Bologna süreci kapsamında eğitimde kalite ve güvence sistemi oluşturması planlanan program bilgi paketlerinin bu doğrultuda irdelenmelidir. Bu çalışmada Türkiye’deki iç mekân tasarımı odaklı lisans programları öğrenim çıktılarının, uluslararası akreditasyon programlarında belirtilen standartları ne kadar hedeflediği ve program bilgi paketlerine ne kadar yansıtıldığı tespit edilerek, program bilgi paketlerindeki eksik başlıklar ortaya konulmuştur. Bu amaçla çalışmada, iç mimarlık / iç mimarlık ve çevre tasarımı program öğrenme çıktıları CIDA (Council for Interior Designer Accreditation) ve ECIA (European Charter of Interior Architecture) akreditasyon programlarında yer alan başlıklar kapsamında irdelenmiştir. Bilgi paketlerine ulaşılan 47 kuruma ait öğrenme çıktılarının CIDA kriterlerinde belirtilen başlıkları karşılayıp karşılamadığı tespit edilmiş; öğrenme çıktıları CIDA ve ECIA standartları bağlamında irdelenmiştir. Bu yönde Türkiye’deki iç mekân tasarımı lisans eğitim programlarına ait bölüm bilgi paketleri öğrenme çıktılarında eksik olan konular tartışılmıştır. Çevresel etki ve insan refahı ile ilgili olarak ışık, renk ilke ve teorilerini etkili bir şekilde uygulanabilmesi gibi konular bu kapsamda eksikliği tespit edilen önemli sonuçlardandır. Uluslararası akreditasyon programları kapsamında öğrenme çıktılarındaki eksikliklere dikkat çekmek için hazırlanan bu çalışma ile eğitimciler; gerekli görülmesi halinde bağlı bulundukları programları yeniden şekillendirebilir. Henüz lisans eğitim programını oluşturmamış ve yakında öğrenci kabul etmeye hazırlanan birçok iç mimarlık bölümünün bulunduğu düşünüldüğünde benzer çalışmaların güncellenerek tekrarlanması alana önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.Keywords
İç Mimarlık, İç Mekân Tasarım Eğitimi, Akreditasyon, CIDA, ECIA

Abstract

With each passing day, the number of undergraduate programs that provide interior design education is increasing in Turkey. Different educational approaches, which vary in relation to interior design education, may cause vocational skills to be at different levels. This situation may lead to the creation of training programs that do not have the necessary qualifications and to alienation in professional culture. In order to provide the necessary qualifications in the education program, the education process should be standardized, education quality and compliance with various criteria should be sought. For this reason, international discussions are held by accreditation of application analyzes and training programs through some professional and accreditation organizations. Some studies and research for upgrading and standardization of the quality of education in Turkey is made on behalf of interior architecture. However, rapidly changing conditions require the studies to be updated. Within the scope of the Bologna process, the program information packages that are planned to create a quality and assurance system in education should be examined in this direction. In this study interior design-focused degree programs of learning outcomes in Turkey, which targets how standards set out in international accreditation programs and departments were identified as reflected how the information pack, part been put forward missing header in the information packet. For this purpose, in this study, the learning outcomes of the interior architecture / interior architecture and environmental design program were examined within the scope of the titles included in the CIDA (Council for Interior Designer Accreditation) and ECIA (European Charter of Interior Architecture) accreditation programs. It was determined whether the learning outcomes of 47 institutions whose information packages were accessed met the headings specified in the CIDA criteria; learning outcomes are scrutinized in the context of CIDA and ECIA standards. In this respect, the missing issues in the learning outcomes of the departmental information packages of the interior design undergraduate education programs in Turkey were discussed. Issues such as the effective application of light, color principles and theories related to environmental impact and human welfare are among the important results that have been found to be lacking in this context. With this study prepared to draw attention to the deficiencies in learning outcomes within the scope of international accreditation programs, educators; If deemed necessary, they can reshape their programs. Considering that there are many interior architecture departments that have not yet established an undergraduate program and are preparing to accept students soon, updating and repeating similar studies will significantly contribute to the field.Keywords
Interior Architecture, Interior Design Education, Accreditation, CIDA, ECIA

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri