Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1980-2018 DÖNEMİNDE UYGULANAN TİCARET SERBESTLEŞMESİ POLİTİKALARININ TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PERFORMANSINA ETKİLERİ
(EFFECTS OF TRADE LIBERALIZATION POLICIES IMPLEMENTED IN 1980-2018 PERIOD ON TURKEY'S ECONOMIC PERFORMANCE )

Author : Tarık DURAN   & Burak Furkan ULUBEYOĞLU & Ali ÇIMAT  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 38
Page : 1413-1423
    


Summary

Geçmişten günümüze dünya ekonomilerinde ticaretin serbestleşmesi ya da ticaretin müdahaleci yaklaşımlarla kısıtlanması tartışılmaktadır. Tarih boyunca ekonomilerde amaç ticaretin serbestliği iken gerçekte çoğu kez müdahaleci yaklaşımlar söz konusu olmuştur. Günümüzde liberalizm / serbesti anlayışının yerini küreselleşme kavramı almıştır. Bu çalışmada öncelikle gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ticaret serbestleşmesiyle birlikte ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar incelenmiştir. Bazı Doğu Asya ülkelerinde ticaret serbestliği ile büyüme arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ve bununla beraber ihracatlarının artığı görülmüştür. Ancak bazı Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde ise bu durum gerçekleşmemiştir. Türkiye’de ticaret serbestleşmesi politikaları ve buna yönelik ekonomik paket ve programlar 1980 yılından günümüze hız kazanarak devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ticaretin liberalleşmesiyle birlikte ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönünü incelemektir. Çalışmada GSYİH, İthalat ve İhracat verileri kullanılarak ticaret serbestleşmesini ifade eden bir indeks elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de ticaretin serbestleşmesiyle dış ticaret hacmi arasındaki ilişkinin olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Ticaretin Serbestleşmesi, İhracat, İthalat, Türkiye Ekonomisi

Abstract

The liberalization of trade in world economies or the restriction of trade with interventionist approaches are discussed from past to present. Throughout history, in economies, the aim was freedom of trade, while in reality, interventionist approaches have been mentioned. Today, the concept of liberalism has been replaced by globalization. In this study, firstly, the studies dealing with the relationship between trade liberalization and economic growth of developed; developing and less developed countries are examined. In some East Asian countries, it is seen that there is increase in exports and a positive relationship between trade freedom and growth. However, in some African and Latin American countries this has not happened. Trade liberalization policies and economic packages and programs in Turkey have been gaining momentum since 1980. The aim of this study is to examine the direction of the relationship between trade liberalization and economic growth in Turkey. The study obtained an index expressing trade liberalization using GDP, import and export data. As a result of the study, it was determined that the relationship between trade liberalization and foreign trade volume in Turkey is in a positive direction.Keywords
Trade Liberalization, Exports, Imports, Turkish Economy

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri