Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALGILANAN STRESİN ÇALIŞANLARIN FARKLI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE ARASINDAKİ ANLAMLILIK İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
(RESEARCH OF THE SIGNIFICANCE RELATIONSHIP BETWEEN DIFFERENT DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND PERCEIVED STRESS OF THE EMPLOYEES )

Author : Hakan VATANSEVEN  & Hasan Alpay HEPERKAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 37
Page : 1332-1341
    


Summary

Stres günlük yaşantının göz ardı edilemeyecek gerçeklerinden biridir ve bireyler günlük yaşamında pek çok stres faktörü ile karşılaşırlar. Stresin sadece kişinin fiziksel veya mental sağlığı ile değil aynı zamanda bireyin çalışma koşulları ve demografik özellikleri ile de ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Bu araştırmanın amacı büyük market zincirlerinde çalışan kişilerin algılanan stresleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışmaya toplam 794 kişi katılmıştır ve yaş aralığı 18-60’tır. Çalışma verilerine ulaşmak amacıyla demografik özellikler ve algılanan stresi ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkeni algılanan stres ve bağımsız değişkenleri ise çalışanlara ait olan birden fazla demografik özelliği kapsamaktadır. Demografik özellikleri kapsamında cinsiyet, yaş, eğitim durumu, ünvan, medeni hal, işyerindeki çalışma yılı, toplam çalışma yılı, haftalık çalışma süresi, müşteri yoğunluğunu fiziksel duruma olumsuz etkisi ve müşteri yoğunluğunun psikolojik duruma olumsuz etkisi değerlendirilmiştir. Stresin cinsiyete, yaş aralığına, öğrenim düzeyine, işyerindeki ünvana, müşteri yoğunluğunun fiziksel duruma olumsuz etkisi ve müşteri yoğunluğunun psikolojik durumua olumsuz etkisi ile anlamlı farklılık gösterdiği ancak eğitim durumu, medeni hal, işyerindeki çalışma yılı, toplam çalışma yılı, haftalık çalışma süresi ile anlamlı farklılık göstermediği anlaşılmıştır.Keywords
Algılanan Stres; İş Sağlığı ve Güvenliği; Demografik Özellikler, Büyük Market Zincirleri

Abstract

Stress is one of the facts of daily life that cannot be ignored, and individuals encounter many stress factors in their daily life. It is suggested that stress is not only related to the physical or mental health of the individual, and also it is related to the working conditions and demographic characteristics of the individual. The purpose of research is to determine the relationship between perceived stress and demographic characteristics of people working in big market chains. A total of 794 people participated in the study and the age range is 18-60. Demographic characteristics and perceived stress scale were used to reach the study results. The dependent variable of the study included perceived stress and the independent variables included more than one demographic characteristics belonging to the employees. Within the scope of demographic characteristics, gender, age, educational status, title, marital status, working year in the workplace, total working year, weekly working time, negative effect of customer density on physical condition and negative effect of customer density on psychological status were evaluated. Stress differs significantly with gender, age range, education level, title in the workplace, negative effect of customer density on physical condition and negative effect of customer density on psychological status however It was understood that preceived stress has no significant difference with educational status, marital status, years of work in the workplace, total working years, weekly working hours.Keywords
Percieved stress; Health and Safety, Demographic Characterıstics, Big Market Chains

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri