Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÖLGESEL KALKINMADA ANAHTAR BİR MERKEZ: YATIRIM DESTEK OFİSLERİ
(A KEY CENTER IN REGIONAL DEVELOPMENT: INVESTMENT SUPPORT OFFICES )

Author : Emin GİTMEZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 37
Page : 1271-1280
    


Summary

Kalkınma, sadece üretimin veya kişi başına düşen gelirin miktarının arttırılması değildir. Kalkınma, hem az gelişmiş hem de gelişmekte olan toplumlarda iktisadi, sosyal, kültürel yapının iyileştirilmesidir. Tüm ülkeler kaynakların dağılımında etkinliği sağlamak ve yatırımları arttırmak amacıyla yıllar boyunca farklı kalkınma stratejileri uygulamıştır. Özellikle gelişmiş Batı ekonomilerinde 20. yüzyılın sonlarında dengeli kalkınma ile gelen refah artışı, sürüdürülebilir ekonomik yapı ve yoksulluk oranlarının düşürülmesi gelişmekte olan ülkeler için de model olmuştur. Ülkemizde Kalkınma Ajanslarının kurulmasıyla planlı kalkınmanın merkezi yerele taşınmıştır. Kalkınma Ajanslarının bölge içi ve bölgelerarası gelir dağılımını iyileştirmek, kamu-özel-STK’lar arasında koordinasyonu sağlamak ve yerelde proje kültürünün geliştirilmesi konusunda büyük katkıları olmuştur. Yatırım Destek Ofisleri (YDO) bölge Kalkınma Ajanslara bağlı birimler olup Türkiye’nin 81 ilinde faaliyetlerini sürdürmektedir. YDO’lar bulundukları illerde yatırım yapmak isteyen kişilere yatırım, tanıtım ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bünyesinde nitelikli personel barındıran YDO’lar, illerin kalkınmasında anahtar role sahiptir. İlde ekonomik canlılığı sağlamak, yatırım iklimini geliştirmek için YDO’ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir.Keywords
Bölge, Kalkınma, Kalkınma Ajansı, Yatırım Destek Ofisi

Abstract

Development is not just about increasing output or the amount of per capita income. Development is the improvement of the economic, social and cultural structure in both underdeveloped and developing societies. All countries have implemented different development strategies in order to ensure efficiency in the distribution of resources and to increase investments over the years. Especially in developed Western economies, with balanced development, the increase in welfare, sustainable economic structure, and reduction of poverty rates have also been a model for developing countries at the end of the 20th century. With the establishment of Development Agencies in our country, the center of planned development has moved to the local area. Development Agencies have made great contributions to improving intra-regional and inter-regional income distribution, ensuring coordination between public-private-NGOs and developing project culture at the local level. Investment Support Offices (ISO)- an unit of Development Agencies- continue their operations in Turkey's 81 provinces. ISOs provide investment, promotion, and consultancy services to people who want to invest in their provinces. ISOs play a key role in the development of the provinces with the qualified personnel within its structure. Institutional capacities of ISOs should be developed in order to ensure economic vitality and to improve the investment climate in the province.Keywords
Region, Development, Development Agency, Investment Support Office

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri