Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(AN EXAMINATION OF NOMOPHOBIA LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS )

Author : Münir ŞAHİN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 37
Page : 1262-1270
    


Summary

Teknolojik gelişmeler ile birlikte bağımlılık türleri de değişmektedir. Yeni neslin yeni bir bağımlılığı da artık cep telefonları olmuştur. Bu çalışmada; üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma tanımlayıcı kesitsel bir çalışmadır. Çalışma için veriler 2020 yılının Haziran ve Ağustos ayları içinde Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir üniversitenin ilçe kampüsünde öğrenim gören 426 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Covid-19 salgını nedeniyle online olarak toplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyleri yüksek çıkmıştır. Nomofobi Ölçeğinden elde edilen verilerin alt boyutlara göre dağılımlarına bakıldığında sırasıyla “bilgiye erişememe” 18.80±4.80, “rahatlıktan feragat etme 18.91±5.24, “iletişim kuramama” 26.38±5.71, “çevrimiçi bağlantıyı kaybetme” 15.36±6.58 puan alınmıştır. Öğrencilerde akıllı telefon bağımlılığı yaratan etkenlerin araştırılması ve bağımlılığı önleyici yöntemlerin geliştirilmesinin önemli olduğu görülmüştür.Keywords
Nomofobi, nomofobik davranış, öğrenci, akıllı telefon bağımlılığı, sosyal medya

Abstract

The new technological developments have brought some new types of additions. Nowadays, a new addiction type for the new generations has been the mobile phones. Nomophobia level of university students is aimed to be examined in this study. The study used a descriptive and cross-sectional study design. The study conducted between June and August 2020 from a branch campus of a university in Black Sea Region. 426 university students participated to the study. The data were collected online due to Covid-19 epidemic illness. The results of the study showed that nomophobia level of students are high. When the data gathered from the Nomophobia Questionnaire distributed to the subdimensions, “inaccessibility to knowledge got 18.80±4.80, “remission of confort” got 18.91±5.24, unable to communicate got 26.38±5.71, losing the online connection got 15.36±6.58 scores respectively. It was observed that it is very important to examine the factors leading nomophobia and develop nomophobia preventing methods.Keywords
Nomophobia, nomophobic behavior, students, smartphone addiction, social media

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri