Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEPME KEÇELERE GÜVE YEMEZLİK ÖZELLİĞİ KAZANDIRMA
(ADDING MOTHPROOFING PROPERTIES TO COMPRESSED FELTS )

Author : Özge KILIÇ  & Feriha AKPINARLI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 37
Page : 1251-1261
    


Summary

Türklerin bilinen en eski tekstil sanatlarından biri olan keçe, keratin yapılı deri ürünü hayvansal liflerin örtü hücrelerinin alkali, nem, ısı, basınç ve hareket etkisinde birbirlerine çözülmeyecek şekilde kenetlenmesiyle elde edilen tekstil yüzeyleridir. Keçe, günümüzde kullanım alanı ve ürün çeşitliliği ile özel bir yer edinmiş, kendine has özellikleri geliştirilmeye çalışılmış, farklı özellikler kazandırmak amacıyla çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra günümüzde doğal özellikleri ve yararları bakımından tercih edilir olan keçenin birtakım olumsuz kullanım özelliklerinin de olduğu bilinmektedir. Bunlardan biri keçenin güvelere karşı dayanıksız oluşu ve zarar görmesidir. Araştırmada, keçenin(yünün) doğal yapısında zararlar meydana getiren güvelere karşı koruma için farklı yapıda keçe numuneler üzerinde birtakım deneysel uygulamalar yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırmada betimsel ve deneysel araştırma modellerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda yapılan testlerde; deney numunelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda kontrol numunelerine kıyasla pozitif yönde anlamlı sonuç (koruma seviyesi 4) elde edildiği görülmüştür. Bu doğrultuda yapılan uygulamalarla, tepme keçelere ülkemiz şartlarına göre yeterli düzeyde güveyemezlik özelliği kazandırıldığı söylenebilmektedir.Keywords
Güve yemezlik, keçe, bitim işlemi

Abstract

One of the oldest known textile arts of the Turks Felt is a textile surface obtained by binding keratin-made leather products of animal fibers in such a way that they do not dissolve in the effect of alkaline, moisture, heat, pressure and movement of cover cells. Nowadays, felt has acquired a special place with its usage area and product variety, has been trying to develop its own special features and even works has been done in order to give different features to the felt. In addition, it is known that the felt, which is preferred in terms of its natural properties and benefits, has some negative usage properties. One of them is that the felt is not resistant to moths and is damaged by moths. In the study, some experimental applications were made on felt samples of different structures to protect against moths that cause damage to the natural structure of the felt (wool) and the results were evaluated. Descriptive and experimental research models were used in the research. In the tests performed as a result of the research; It has been observed that a positive significant result (protection level 4) was obtained in the applications performed on experimental samples compared to the control samples. Accordingly it can be said that with the applications made, compressed felts have been given a sufficient level of anti-mulch property according to the conditions of our country.Keywords
Mothproofing, felt, finishing operation

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri