Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI HABERLERİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(THE EFFECT OF RIGHTS ISSUE ANNOUNCEMENTS ON STOCK PRICES: AN EVIDENCE FROM ISTANBUL STOCK EXCHANGE )

Author : Mehmet YOLCU  & Feride ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 37
Page : 1231-1238
    


Summary

Bu çalışma ile BIST100 endeksinde 2007-2016 yılları arasında kesintisiz olarak yer alan şirketlerin kamuoyuna duyurdukları bedelli sermaye artırımı haberlerinin hisse senedi günlük fiyat getirileri üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını olay çalışması yöntemi ile incelenmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda belirtilen süreçte BIST100 endeksinde kesintisiz olarak yer alan şirketlerin bedelli sermaye artırım haberleri incelenmiş, sadece bedelli sermaye artırımı yapılacağı duyurulan 13 bedelli sermaye artırımı haberi araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada bedelli sermaye artırımı haberinin etkisini tespit etmek amacıyla haber kamuoyuna duyurulduğu gün olay günü olarak kabul edilmek üzere olay öncesi 15. günden başlayarak olay sonrası 10. günü kapsayan 11 olay penceresi oluşturulmuştur. Bu pencereler olay öncesi, olay sonrası ve olay öncesi ve sonrası günleri içerecek şekilde üç guruba ayrılmıştır. Hisse senetlerinin normal getirileri en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmiştir. En küçük kareler yönteminde [-150,-21] gün aralığındaki hisse senedi getirileri bağımlı değişken ve piyasa getirileri de bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Tüm olay pencerelerindeki normalüstü getiriler, olay pencerelerindeki günlere ait gerçekleşen getiriler ile elde en küçük kareler yöntemi ile hesaplanan normal getirilerin farkı alınarak hesaplanmış, normalüstü getirilerin istatistiki olarak anlamlı olup olmadığı t testi ile tespit edilmiştir. Olay öncesi günleri kapsayan bir pencerede, olay sonrası günleri kapsayan bir pencerede ve olay öncesi ve sonrası günleri kapsayan dört pencerede BIST100 endeksindeki şirketlerin bedelli sermaye artırımı haberlerinin, bu şirketlerin hisse senedi getirilerini etkilediği ortaya konulmuş, böylelikle Türkiye piyasasında ilgili dönemde etkin piyasalar hipotezinin yarı güçlü formda geçerliliğinin tartışılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Olay İnceleme Yaklaşımı, Bedelli Sermaye Artırımı, BIST100, Normalüstü Getiri.

Abstract

With this study, it is aimed to examine whether the announcements of the rights issues announced to the public by companies listed in the BIST100 index between 2007 and 2016 without any interruption on the daily price returns of stocks. In this context, the announcements of the rights issues of companies included in the BIST100 index without interruption has been examined, and only the 13 rights issues, which was announced to be paid capital increase, was included in the study. In the study, in order to determine the effect of rights issue announcements, 11 event windows were created starting from the 15th day before the event to the 10th day after the event as announcement day to be accepted as the day of the event. These windows are divided into three groups, including pre-event, post-event, and pre-event and post-event days. Normal returns of stocks are estimated using the least squares method. In the least squares method, stock returns between [-150, -21] days are considered as dependent variables and market returns as independent variables. The abnormal returns in all event windows were calculated by taking the difference between the actual returns of the days in the event windows and the normal returns calculated by the least squares method, and whether the abnormal returns were statistically significant or not was determined by the t test. It is found that in one window from pre-event days, one window from post-evet days and four windows from pre-event and post- event days, rights issues announcements of companies listed in BIST100 index affect stock returns, thus it has been concluded that the validity of semi-strong form of the efficient market hypothesis in the relevant period in Turkey market is questionable.Keywords
Event Study, Rights Issue, BIST100, Abnormal Return

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri