Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜLTÜR BOYUTLARI MODELİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRK YÖNETİM KRİTİĞİ
(TURKISH MANAGEMENT CRITIC FROM THE PERSPECTIVE OF THE CULTURAL DIMENSIONS MODEL )

Author : Merve PAÇACI  & Akın ERDEMİR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1183-1195
    


Summary

Bazı toplumlarda yönetici ve çalışan arasındaki ilişki karşılıklı güven, saygı ve etkileşime dayanırken bazı toplumlarda aynı yönde bir ilişki gözükmemektedir. Sosyal bilimciler bu farkın ortaya çıkmasında toplumsal kültürün önemli bir payı olduğunun altını çizmektedirler. Yaşadıkları kültürden etkilenerek örgüt içi ilişkilerde toplumsal hayatta öğrendiği edinimlerden yola çıkan yöneticiler ve çalışanlar birtakım örgütsel ve yönetsel davranışlar sergilemektedirler. Örgütlerin, üyesi oldukları kültürlerden ayrı olmaları düşünülemez. Dolayısıyla toplumun yapısal koşulları, değer ve norm sistemleri herhangi bir örgütsel ya da yönetsel davranışın oluşmasında doğrudan belirleyici rol oynamaktadır. Nitekim toplumların sahip olduğu kültürel kodların yönetsel hayata dair olumlu ya da olumsuz yansımaları pek çok araştırmanın temel motivasyonu olmuştur. Bu araştırmada Hofstede’nin sınıflandırdığı temelde 4 toplamda 6 tane olan toplumsal kültürel boyuta göre Türk toplumunun yönetsel tarzı değerlendirilmiştir. Yapılan tespitlerin yanı sıra bir takım önerilerde bulunulmuştur. Literatür taramasıyla, veri ve içerik incelemesiyle hazırlanan çalışmada söz konusu boyutlarla ilgili konuya ilişkin yapılmış farklı araştırma sonuçlarından da söz edilmiştir.Keywords
Yönetim, kültür boyutları, Türk yönetim tarzı, yönetim kritiği, yönetsel davranış.

Abstract

While the relationship between manager and employee in some societies is based on mutual trust respect and interaction, in some societies there is no such relationship. Social scientists underline that social culture has an important share in the emergence of this difference. Managers and employees who are influenced by the culture they live in and based on the acquisitions they have learned in social life in internal relations display some organizational and managerial behaviors. Organizations cannot be considered separate from the cultures of which they are members. Therefore the structural conditions of the society value and norm systems play a direct determining role in the formation of any organizational or managerial behavior. As a matter of fact the positive or negative reflections of the cultural codes of societies on administrative life have been the main motivation of many studies. In this study the administrative style of Turkish society was evaluated according to the social cultural dimension that Hofstede classified as 4 basically and 6 in total. In addition to the determinations made some recommendations were made. In the study prepared with the literature review, data and content analysis, different research results related to the subject in question were also mentioned.Keywords
Management, cultural dimensions, Turkish management style, management criticism, managerial behavior.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri