Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE ZİHİN ENGELLİLER ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF GRADUATE THESIS CONDUCTED IN FIELD OF MENTAL DISABILITIES IN TURKEY )

Author : İsmail EROL  & Gökçen İLHAN ILDIZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1173-1182
    


Summary

Engellilik durumu bir yetersizlik sebebi ile cinsiyete, yaşa, kültürel ve sosyal etkenlere bağlı olarak bireylerin beklenen rolleri yerine getirilememesi ve kısıtlanması durumudur. Zihin engelli birey ise zihin gelişimi yetersizliği nedeni ile eğitimsel performansları ve sosyal yaşama uyumları olumsuz bir biçimde; ağır, orta ya da hafif bir şekilde etkilenmiş bireydir. Türkiye’de özel eğitim kapsamında engel grupları içerisinde en büyük yüzdelik dilime sahip topluluk zihin engelli bireylerdir. Bu sebep ile zihin engeliler alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de zihin engelliler konusunda yapılan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. (YÖK) Yükseköğretim Kurulu tez arama merkezinde “zihinsel engel” kodu ile gerçekleştirilen aramalar kapsamında 10 doktora, 66 yüksek lisans tezi olmak üzere toplamda 76 teze ulaşılmıştır. Araştırmanın evrenini 76 tez oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ve bibliyometrik analizler ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde yine beş aşamalı doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında; zihin engelliler konusunda yapılan lisansüstü tezlerde en çok tezin 2009 yılında üretildiği, tez danışmanlarının çoğunluğunun doçent unvanına sahip olduğu, erkek tez yazar sayısının kadın tez yazar sayısından nispeten fazla olduğu görülmektedir. Tezlerin büyük bir bölümünün Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde yazılmış olduğu, enstitü olarak en fazla eğitim bilimleri enstitülerinin bu alanda tez ürettiği, yine anabilim dalı olarak en fazla özel eğitim anabilim dalının zihin engelliler alanında tez ürettiği görülmektedir. Tezlerin düzeylerine bakıldığında; yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden fazla olduğu, nicel araştırma yöntemlerinin bu tezlerde daha fazla tercih edildiği, tezlerin ele alınan konulara göre en fazla yöntem-program ve materyal etkililiği üzerine odaklandığı ortaya çıkmıştır.Keywords
Eğitim, Özel eğitim, Zihinsel engelliler, Lisansüstü tez, Bibliyometrik analiz.

Abstract

Disability is a situation where the roles expected from individuals cannot be fulfilled and restricted depending on gender, age, cultural and social factors due to disability. The mentally retarded individual, on the other hand, has a negative impact on his educational performance and social adaptation to mental development; is a severely, moderately or mildly affected individual. Community mental disabilities are having the biggest percentage of disability groups within the scope of special education in Turkey. For this reason, it is important to examine postgraduate theses on mentally handicapped people. The aim of this study is to examine the different variables of the graduate thesis on the mentally handicapped are made in Turkey. In the searches made in the Higher Education Council thesis search center with the code "mental disability", a total of 76 theses, including 10 doctorate and 66 master's theses, were reached. The universe of the research consists of 76 theses. The research was carried out with document analysis and Bibliometric analysis, among qualitative research methods. Five-step document analysis technique was used in the analysis of the data. Looking at the results of the research; It is seen that the most theses written on the mentally disabled were produced in 2009, the majority of thesis advisors had the title of associate professor, the number of male authors was relatively higher than the number of women. It is seen that most of the theses were written in Abant İzzet Baysal University and Anadolu University, the institutes of educational sciences produced the most theses as the institute, and the special education department produced the most thesis in the field of the mentally disabled. Looking at the levels of the theses; it has been revealed that master theses are more than doctoral theses, quantitative research methods are preferred more in these theses, and theses mostly focus on method-program and material effectiveness according to the subjects.Keywords
Education, Special education, Mentally disabled, Postgraduate thesis, Bibliometric analysis.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri