Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİNEMA AFİŞLERİNDE ARMONİ KAVRAMININ ANALİZİ: YEŞİLÇAM FİLM AFİŞLERİ ÖRNEKLEMİ
(ANALYSIS OF THE ARMONI CONCEPT IN CINEMA POSTERS: YEŞİLÇAM FILM POSTERS SAMPLE )

Author : Yasemin ÖZEN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1156-1161
    


Summary

Afiş, hemen hemen her yerde karşımıza çıkan, izleyiciye bir mesaj veren, uluslararası veya geleneksel bir kültürü tanıtan grafik sanat alanında üretilmiş bir tasarımıdır. Afiş tasarımı hedeflediği ürünün tanıtımını yaparken izleyiciye sunacağı fikri en iyi şekilde sunmayı amaçlamalıdır. Tasarımın iyi olup izleyiciyi etkisi altına alabilmesi için, afişte armoninin yani görsel anlamda oluşturulan fotoğraf veya illüstrasyonun, rengin, tipografinin ve dengenin çok iyi analiz edilerek bir arada uyum içinde tasarlanmış olması gerekir. Bir iletişim aracı olan sinemanın izleyiciyle ilk buluşması belki de afişledir. Sinema filminin başarılı olmasında, yapılan iyi bir film afişinin de büyük etkisi vardır. Bu çalışmanın yöntemi, renk, denge, tipografi, fotoğraf ve illüstrasyon kıstaslarının bünyesinde bulunduran armoni kavramını, Yeşilçam film afişlerinde incelemektir. Sonuç olarak, incelenen örnek afişler çerçevesinde afiş tasarımında kullanılan armoni adı altında geçen ögeler, birbirleriyle uyum içinde olmazlarsa ve her bir öge kendi içinde anlatılmak istenen ürüne hizmet etmezse başarılı bir tasarım ortaya çıkmaz ve istenilen hedef kitleye ulaşılamaz. Bu sebeple hangi alan için afiş tasarımı yapılacaksa başarı elde edebilmesi için armoni kavramını dikkate almalıdır.Keywords
afiş, armoni, tasarım

Abstract

A poster is a design produced in the field of graphic art that appears almost everywhere, gives a message to the audience, promotes an international or traditional culture. The poster design should aim to present the idea to the audience in the best way while promoting the target product. In order for the design to be good and captivate the viewer, the harmony in the poster, that is, the photograph or illustration created visually, the color, typography and balance should be analyzed very well and designed in harmony. The first meeting of cinema, which is a communication tool, with the audience is perhaps the poster. A good movie poster has a great influence on the success of a movie. The method of this study is to examine the concept of harmony, which includes color, balance, typography, photography and illustration criteria, on Yeşilçam movie posters. As a result, if the elements under the name of harmony used in poster design within the framework of the sample posters examined are not in harmony with each other and each element does not serve the product to be described in itself, a successful design will not emerge and the desired target audience cannot be reached. For this reason, the poster design should take into account the concept of harmony in order to achieve success.Keywords
poster, harmony, design

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri