Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN YÖNETİMSEL VE ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER
(ADMINISTRATIVE AND ORGANIZATIONAL FACTORS AFFECTING THE MOTIVATION LEVELS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS )

Author : Aycan ÇİÇEK SAĞLAM  & Günday AKBAŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1078-1088
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, İzmir ili Konak ilçesinde bulunan liselerde görev yapan yabancı dil dersi öğretmenlerinin motivasyon düzeylerini etkileyen yönetimsel ve örgütsel faktörlere ilişkin öğretmen görüşlerini çeşitli değişkenlere göre belirlemektir. Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Konak ilçesinde bulunan 31 devlet lisesinde görev yapan yaklaşık 175 öğretmen ve 13 özel lisede görev yapan yaklaşık 200 öğretmen (Yabancı dili ana dil olarak konuşan öğretmenler hariç) oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Dersi Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Yönetimsel ve Örgütsel Faktörler” Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, merkezi yönetimden kaynaklanan ve yabancı dil öğretmenlerinin motivasyonuna etki eden faktörlerin varlık düzeyi yüksek, motivasyona etkisi ise ortanın üzerinde çıkmıştır. Okul yönetiminden kaynaklanan motivasyon faktörlerinin varlık düzeyi orta, öğretmenlerinin motivasyonuna etki düzeyi ise yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak yabancı dil dersi öğretmenleri merkezi yönetimin uygulamalarını genel olarak olumsuz olarak görmekte ancak bunların olumlu şekilde uygulanması durumunda kendilerini işlerine motive etme derecesini de daha yüksek değerlendirmektedirler. Okul yönetiminin uygulamalarını ise orta düzeyde görmekle birlikte kendilerini işe motive etme derecesini daha yüksek görmektedirler. Buna göre, öğretmenlerin motivasyonunun daha çok okul yönetiminin uygulamalarından etkilendiği söylenebilir. Tabi ki merkezi yönetimin yabancı dil eğitimine ve öğretmenlerine ilişkin karar ve uygulamalarının da önemli olduğu görülmektedir. Bu durumda, yabancı dil eğitiminin etkililiğinin artması için bu hususta alınacak kararlarda gerek merkez yönetiminin gerekse okul yönetimlerinin öğretmenleri karar mekanizmasına katması faydalı olacaktır. Ayrıca zaman zaman öğretmenlerin görüşlerini tespit çalışmaları yapılıp buna göre düzenlemelere gidilebilir.Keywords
Motivasyon, motivasyon faktörleri, öğretmen motivasyonu, merkezi yönetim, okul yönetimi, psikoloji, eğitim yönetimi

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of foreign language teachers working at high schools of Konak district of the city of İzmir on administrative and organizational factors affecting their motivational levels according to certain variables. The population of the research- which was conducted via using the descriptive survey model consists of 175 teachers from 31 state high schools and 200 teachers (Native speakers are not included.) from 13 private high schools located in Konak district of the city of İzmir throughout 2014-2015 academic year. The data was gathered through ‘The Scale of Administrative and Organizational Factors Affecting Motivational Levels of Foreign Language Teachers’ developed by the researcher himself. According to the findings of research, the level of presence of motivation factors arising from central administration was found to be high. The degree of these factors motivating teachers was found above the middle level. The level of presence of the motivation factors arising from the school administration was determined at a medium level. However, the degree of motivation of teachers was evaluated high level. As a result, foreign language teachers generally see the practices of the central administration negatively, but if these practices are applied positively, teachers also evaluate the degree of motivating themselves to their work higher. Although teachers see the practices of the school administration at a medium level, they see their motivation to work higher. Accordingly, it can be said that teachers' motivation is mostly affected by the practices of school management. Of course, it is seen that the decisions and practices of the central administration regarding foreign language education and teachers are also important. In this case, in order to increase the effectiveness of foreign language education, it will be beneficial for both the central administration and the school administrations to include teachers in the decision-making mechanism. In addition, from time to time, teachers' opinions can be determined and arrangements can be made accordingly.Keywords
Motivation, motivation factors, teacher motivation, central administration, school management, psychology, educational management

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri