Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERININ GÖZÜYLE MÜZIK DERSLERI
(MUSIC LESSONS THROUGH THE EYES OF CLASSROOM TEACHERS )

Author : Yakup Alper VARIŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 34
Page : 935-946
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin müzik dersine yönelik görüşlerini belirleyerek, ilköğretim 1. kademede müzik dersini yürütürken karşılaştıkları zorlukları tespit etmek, bu doğrultuda ilkokulda müzik eğitimi alan bireylerin müzik eğitim süreçlerine ve dersin işlevselliğine katkıda bulunmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi ile ele alınan araştırmada bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu Hakkari il merkezinde TOBB ve Gazi İlkokullarında görev yapan amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 15 sınıf öğretmeni (n=15) oluşturmaktadır. Katılımcı görüşlerini elde etmek amacıyla, araştırmacılar tarafından uzman görüşlerine dayanarak görüşme formu hazırlanmıştır. Çalışma grubunun görüşleri ses kayıt cihazı ile kayıt edilmiştir. Kayıtlar araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin müzik dersini yürütmede kendilerini yetersiz buldukları, derste en çok gösterip yaptırma yönteminden yararlandıkları fakat çağdaş öğretim yöntemlerini kullanmadıkları, 1. kademede müzik dersini müzik öğretmeninin yürütmesi gerektiği, okullardaki müzik eğitimine yönelik fiziki donanımın yetersiz olmasından dolayı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlayacakları bir ortam bulamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulardan ulaşılan sonuçlar ışığında önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Sınıf öğretmeni, müzik dersi, ilköğretim 1. kademede müzik eğitimi, öğretmen görüşleri

Abstract

The aim of this study is to determine the difficulties faced by classroom teachers while conducting the music lessons in the first grade and by determining their opinions about the music lessons, and to contribute to the music education processes of the individuals who receive music education in primary school and the functionality of the lesson. The holistic single case design was used in the study, which was handled with the interview method, one of the qualitative research methods. The study group consists of 15 classroom teachers (n = 15) determined by purposeful sampling method who work in TOBB and Gazi Primary Schools in Hakkari city centre. In order to obtain the opinions of the participants, an interview form was prepared by the researchers based on expert opinions. The opinions of the study group were recorded with a tape recorder. The records were transferred to the computer environment by the researchers. Descriptive analysis technique was used to analyse the data collected in the study. In the study, it was found that classroom teachers found themselves inadequate in conducting the music lessons, they mostly used the method of showing and doing during music lessons rather than contemporary teaching methods and their ideas point out that the music teachers should conduct the music lessons at the first level and because of the inadequate physical equipment for music education in schools, teachers could not find an environment where they could provide their professional development.Keywords
Classroom teacher, music lesson, music education in primary education, teachers' opinions.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri