Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE İŞLETMELERİN REKABET PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA
(The Relatıonshıp Between Intellectual Capıtal And Competıtıve Performance Of Firms: A Sample Research )

Author : Abdullah OĞRAK   & Vildan KAYAR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 34
Page : 909-925
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, entelektüel sermaye ile rekabet ilişkisini incelemektir. Bunun için İstanbul ilinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeli olarak betimsel ve ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmaya 143 işletme (80orta ölçekli ve 63 büyük ölçekli olmak üzere) katılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde çıkarımsal istatistikler çerçevesinde Korelasyon Analizi, Bağımsız Örneklemler T-Testi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: İşletmelerin entelektüel sermaye kullanımın işletme büyüklüğüne, faaliyet süresine göre bir farklılık gösterirken;işletmelerin entelektüel sermaye kullanımı ile rekabet arasında bir ilişki olup olmadığının araştırıldığı araştırma bulguları neticesinde ise entelektüel sermaye kullanımı ile rekabet stratejileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.Keywords
Entelektüel Sermaye, Rekabet, Performans

Abstract

The aim of this search is to examine the relationship between intellectual capital and competition. That’s why the companies of organized industrial zones in İstanbul are used. Descriptive and relational survey models were preferred as research. The study was conducted on 143companies total (80midsizeand63large-scale 143 in total).During the analysis process of acquired data Correlation Analysis, Independent-Samples T-Test were applied in terms of deductive statistics. The findings of the analysis can be summed up as following: It is found out that the intellectual capital usage of companies differs in a reasonable way depending on company size, operating period, intellectual capital usage reason .As a result of the study, which was conducted in order to determine whether there is a relationshipolationshipbetweenintellectualcapitalandcompetitionit is foundout that there is a relationship between intellectual capital and competition.Keywords
Intellectual Capital, Competition, Performance

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri