Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EKONOMİK BÜYÜME VE BÖLGESEL GÖÇ İLİŞKİSİ: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR ÖRNEĞİ
(THE RELATIONSHIP OF ECONOMIC GROWTH AND REGIONAL MIGRATION: THE CASE OF ISTANBUL, ANKARA, IZMIR )

Author : Zeynep ÇOLAK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 985-995
    


Summary

Bölgeler arası göç, ücret ve gelirler bakımından düşünüldüğnde genellikle düşük gelir seviyesinin olduğu bölgelerden daha yüksek gelir seviyesinin olduğu bölgelere doğru gerçekleşmektedir. Böylece göç, ekonomik yönden az gelişmiş bölgelerden ekonomik yönden daha gelişmiş bölgelere yönelik olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmada ekonomik büyüme ile bölgesel göç arasındaki ilişki incelenmiştir. Ekonomik büyüme olarak o ilin endüstriyel GSYH’sındaki artış ile yüksek öğrenim görmüş nüfus oranı değişkenleri; bölgesel göç için ise o ilin net göç hızı değişkeni baz alınmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye’nin nüfus olarak en büyük üç ili olan İstanbul, Ankara ve İzmir’e ait 2008-2018 yıllarına ait veriler kullanılmış ve verilerin analizinde değişkenlerin birbirleri arasında mevcut durumda var olan ilişkileri ve bağlantıları olduğu şekliyle inceleyen ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, kısa dönemde il bazında sanayi GSYH’dan net göç hızına doğru tek yönlü bir panel nedensellik ilişkisi ve il bazında sanayi GSYH-Net göç hızı ile il bazında yüksek öğrenim görmüş nüfus oranı-net göç hızı arasında uzun dönemli bir eş bütünleşme ilişkisi vardır.Keywords
Bölgesel Göç, Ekonomik Büyüme, Net Göç Hızı.

Abstract

In terms of income and wages, migration occurs from regions with low wages to regions with higher income expectations. Therefore, migration emerges from economically less developed places to developed places. In the study, the relationship between economic growth and regional migration is examined. With the increase in the industrial GDP of that province as economic growth, the variables of the population with higher education; For regional migration, the net migration rate variable of that province is taken as basis. Research within the scope of the three largest cities by population of Turkey in Istanbul, Ankara and Izmir of data for the 2008-2018 year were used and relational scanning model viewing as it was existing in the current situation relationships and connections between each of the variables in the analysis of the data is used. According to the results of the analysis, a one-way panel causality relationship from industrial GDP to net migration rate on the provincial basis in the short term and a long-term cointegration relationship between the industrial GDP-Net migration rate on the provincial basis and the population with higher education on the provincial basis and the net migration rate.Keywords
Regional Migration, Economic Growth, Net Migration Rate.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri