Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES BOYUTLARI VE YAŞAM DOYUMU
(PERCEIVED STRESS DIMENSIONS AND LIFE SATISFACTION IN TOURISM VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS )

Author : Emre ERGÜN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 34
Page : 902-908
    


Summary

Araştırmanın amacı, turizm meslek lisesi öğrencilerinin yaşam doyumu görüşlerinin yaşlarına ve iş deneyimlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak, algıladıkları stresin boyutlarını belirlemek ve yaşam doyumları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Fethiye ASMK Meslek Yüksekokulunda okuyan turizm öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Algılanan Stres Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde sırasıyla bağımsız örnekler t testi, Tek yönlü ANOVA testi, açıklayıcı faktör analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, daha genç ve deneyimsiz turizm öğrencilerinin yaşam doyumlarına ilişkin görüşlerinin yaşça daha büyük ve deneyimli öğrencilere göre daha olumlu olduğunu göstermiştir. Öte yandan öğrencilerin cinsiyetlerine göre görüşlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Ayrıca algılanan stres boyutlarından biri olan Yetersiz Öz-Yeterlik Algısının, turizm öğrencilerinin yaşam doyumlarını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Turizm, stres, yaşam doyumu

Abstract

The purpose of the study was to estimate whether life satisaction views of tourism vocational school students differ according to their age and work experiences, to determine the dimensions of the stress they perceive and to examine the effect on their life satisfaction. The research sample consisted of tourism students studying in Fethiye ASMK Vocational School. Perceived Stress Scale and Life Satisfaction Scale were used to collect the data. Data was analyzed using SPSS 22.0 program. In order to analyze data, respectively, independent samples t test, One way ANOVA test, explanatory factor analysis and regression analysis were used.The results showed that opinions of younger and inexperienced tourism students about their life satisfaction were more positive than older and more experinced students. On the other side there was not any statistically significant difference in students' views according to their gender. Also Insufficient Self-Efficacy Perception, one of the dimensions of perceived stress, adversely affected life satisfaction of tourism students.Keywords
Tourism,stress, life satisfaction

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri