Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE KENTSEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ LİTERATÜRÜ
(TURKISH URBAN CLIMATE CHANGE LITERATURE )

Author : Neslihan DEMİRCAN  & Süleyman TOY  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 809-814
    


Summary

İnsanoğlunu dünyaya geldiği ilk anda saran fiziksel çevre elemanı atmosferdir. Atmosfere ait özelliklerin tümüne birden iklim elemanları, bu elemanların belirli bir alanda uzun dönemli (WMO; Dünya Meteoroloji Teşkilatı; kriterlerine göre en az 30 yıl) davranışlarına ise iklim denilmektedir. İklim insanların yeryüzündeki dağılışlarından, yiyecek ve giyeceklerine, fizyolojik gelişimlerinden, kişilik ve kültürlerinin oluşumuna kadar hemen hemen bütün özelliklerini ve uğraşlarını etkilemiş olması nedeniyle her dönem ilgi çeken bir konu olmuştur (Toy, 2010). Örneğin, iklimin insan sağlığı üzerindeki etkilerini 2500 yıl önce Hipokrat ele alırken (Grene & Depew, 2004) ekonomik etkilerinden Kuran-ı Kerim’de (Yusuf Peygamber döneminde), Eski Yunan yazıtlarında, 14’üncü yüzyılda İbn-i Haldun’un Mukaddimesinde (Gates, 1967) ve Aydınlanma çağında Montesquieu’nin The Spirit of Laws adlı eseri gibi çok çeşitli kaynaklarda bahsedilmiştir. İklimin etkilediği bir diğer önemli çalışma alanı ise kentleşme ve mimaridir. İklime uyumlu mimari tarz geliştirme çabaları ilk kez Eski Mısır’da, dini ve resmi yapılarda (Fathy, 1973) ortaya çıkarken Vitruvius adlı bir Roma Dönemi yazarı (M.Ö 30 yıllarında) İspanya’dan Ortadoğu‘ya, Sahra Çölü’nden İrlanda’ya kadar çok geniş bir coğrafyada farklı iklim tiplerine uygun mimari ve kent planlarından bahsetmektedir (Olgyay, 1963). İklimin yerleşme ve mimari üzerine etkileri M.Ö. 605 – 810 yıllarında Mezopotamya’da Babil’in Asma Bahçelerinde, Eski Yunanda Socrates’in eserlerinde (M.Ö. 400 civarı; Evans, 2007) ve Orta Asya’da Türklerin keçi kılından yapılma çadırlarında rahatlıkla izlenebilmektedir. Başlangıçta iklimle mücadele içinde değil de ona uyumlu yaşam tarzını benimseyen insanoğlu, sanayi devrimi ile beraber iklim değişikliğine neden olmuştur. Bu değişiklik, kendini en yoğun biçimde kentlerde göstermektedir. Bu çalışmanın amacı dünyadan ve Türkiye’den kentsel iklim değişikliği çalışmaları örneklerine yer vererek sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde çıkarımlarda bulunmaktır.Keywords
Kent iklimi, kentsel ısı adası, şehir planlama, iklim değişikliği

Abstract

Physical environment element surrounding humans when they are first born is atmosphere. All of the characteristics belonging to atmosphere are called climatic elements and their long term behaviours in a specific location ise defined to be climate. Climate might have affected several features and activities of humans like their distribution across the world, their dietary habits, clothes, physiological development, personality and cultures and because of its such diverse effects climate has always attracted people’s attraction. For instance, effect of climate on public health was first mentioned by Hippocrates 2500 years ago (Grene & Depew, 2004) while its economic impacts are mentioned in the holly Quran (in the era of Josepf prophet), ancient Greek tablets, Muqaddimah of Ibn-i Khaldun (Gates, 1967) and in The Spirit of Laws of Montesquieu in Enlightening Age. Climate also shape urban and architectural forms. The first challenges to develop climate-compatible architectural style were witnessed in religious and official buildings of ancient Egypt (Fathy, 1973) while a Roman Age writer Vitruvius (in 30s BC) mentioned about architectural and urban planning forms detailed conveniently to the different climatic characteristics of an extended area from Spain to Middle East, Sahara Desert to Ireland (Olgyay, 1963). Humans first adopting a life style adapted to climatic characteristcs where they live rather than struggled with them, however; with the Industrial Revolution, they began to cause serious deterioration in nature including climate. Aim of the present study is to withdraw specific conclusions by reviewing some examples in literature from Turkey and the world.Keywords
urban climate, urban planning, climate change

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri