Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PANDEMİ SÜRECİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL ETKİLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE PSYCHOSOCIAL IMPACTS OF THE PANDEMIC PROCESS ON UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES )

Author : Selahattin YAKUT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 33
Page : 824-841
    


Summary

Tarihi süreçte ilk örnekleriyle birlikte ulusal ve küresel boyutta değişime ve gelişime öncülük etme misyonu taşıyan üniversiteler, günümüzde de bu misyonlarını devam ettirmekle birlikte ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bilim, teknoloji, kültür, sanat, mimari, estetik gibi modern dünyayı sembolize eden kavramların merkezinde yer aldığını öngördüğümüz üniversitelere, yükselen bir değer olarak atfedilen önem de gittikçe artmaktadır. Üniversitelerin söz konusu misyonlarını en ideal anlamda yürütebilmeleri ve insanlığın gelişmesine beklenen katkıyı sağlayabilmeleri her şeyden önce sahip oldukları eğitimsel altyapı, özgür düşünce iklimi ve bilgi üretme kültürü yanında akademisyenlerinin ve öğrencilerinin psikososyal yapılarıyla da yakından ilişkilidir. Özellikle üniversite öğrencilerinin yaşamaları olası bir psikososyal problemin onların hem eğitim süreçlerinde hem de duygu, düşünce ve psikolojik dünyalarında etki sınırlarını öngöremeyeceğimiz bir düzeyde kırılmalara neden olacağını dile getirmek mümkündür. Bu bağlamda araştırmamız bireysel, toplumsal ve küresel boyutlu travmatik bir süreç olarak sembolize edebileceğimiz COVID-19 olarak isimlendirilen pandemi sürecinin üniversite öğrencileri üzerindeki psikososyal etkilerini çeşitli demografik değişkenler açısından araştırma amacı taşımaktadır. Araştırma örneklemini, interaktif olarak düzenlediğimiz ankete seçkisiz katılan 195 (%72.) kız ve 76 (%28) erkek olmak üzere toplam 271 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. “Kişisel bilgi formu” ile pandemi sürecinin üniversite öğrencileri üzerindeki psikososyal etki düzeyini belirlemeye yönelik oluşturduğumuz “Pandemi Anketi” kullanılarak elde edilen veriler SPSS programında frekans, standart sapma, aritmetik ortalama, Ki Kare test işlemleri anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilerek uygulanmıştır. Yapılan işlemler sonucu araştırmada “öğretim programı” ile “yaşanılan coğrafi bölge” değişkenleri dışında “cinsiyet, sınıf, ekonomik durum, bölüm, bölümü isteyerek tercih etme, yaşantıda dini referans alma” değişkenlerinin istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklara kaynaklık ettikleri ve böylece pandemi sürecinin etki boyutunun şekillenmesinde önemli rol oynadıkları tespit edilmiştir.Keywords
Din Psikolojisi, COVID-19, Pandemi, Üniversite, Eğitim

Abstract

With the first examples in the historical process, universities carrying the mission of leading to change and development on a national and global scale are still considered as one of the most important indicators of the development levels of the countries, although they continue these missions. The importance attributed to universities as a rising value, which we foresee to be at the center of concepts that symbolize the modern world such as science, technology, culture, art, architecture and aesthetics, is increasing. The ability of universities to carry out their missions in the most ideal way and to contribute to the development of humanity is closely related to the educational infrastructure, free-thinking climate and knowledge production culture, as well as the psychosocial structures of their academicians and students. It is possible to state that a possible psychosocial problem that university students may experience will cause breaks in their educational processes and emotions, thoughts and psychological worlds at a level that we cannot predict the limits of influence. In this context, our research aims to investigate the psychosocial effects of the pandemic process called COVID-19, which we can symbolize as an individual, social and global traumatic process, on university students in terms of various demographic variables. The sample of the research consists of a total of 271 university students, 195 (72%) girls and 76 (28%) boys, who participated in the questionnaire that we organized interactively. The data obtained by using the "Pandemic Questionnaire", which we created to determine the level of psychosocial impact of the pandemic process on university students with the "Personal Information Form", were applied in the SPSS program with the frequency, standard deviation, arithmetic mean, Chi-Square test procedures with the significance level of p <0.05. As a result of the procedures carried out, the variables of "gender, class, economic status, department, department willingly choosing the department, taking religious reference in life", except for the variables of "teaching program" and "geographic area of residence", are the source of statistically significant differences and thus, shaping the effect size of the pandemic process. It has been determined that they play an important role.Keywords
Psychology of Religion, COVID-19, Pandemic, University, Education

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri