Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL MEDYA KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA USAGE ON PURCHASING BEHAVIORS: A RESEARCH AT UŞAK UNIVERSITY )

Author : Revşan ERGÜN ÇELEBİ   & Sevtap SARIOĞLU UĞUR & Uğur UĞUR & Orhan ÇELEBİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 687-695
    


Summary

Küreselleşen dünyada gelişen teknolojiyle birlikte internet kullanımı artmıştır. İnternet ile birlikte yaygınlaşan sosyal medya kullanımı üretici ve tüketicilerin buluştuğu yeni bir pazarlama alanı haline gelmiştir. Alternatiflerin fazlalığı ve rekabetin artması işletmeleri tüketici merkezli politikalar geliştirmeye yöneltmiştir. Tüketicilere daha kolay ulaşma imkânı sağlayan sosyal medyadaki içerikler tüketicileri etkilemekte ve tüketicinin satın alma kararlarında etkili olmaktadır. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımını ve bunun satın alma davranışlarına olan etkilerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma Uşak Üniversitesi öğrencilerine (225) yüz yüze anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiş ve veriler SPSS programı ile analize tabi tutulmuştur. Çalışmada üç farklı başlık altında 13 hipotez geliştirilmiştir. Katılımcıların satın alma öncesinde sosyal medya kullanımının demografik değişkenlere göre farklılaşmadığı; satın alma sonrasında ise sadece sosyal medyada geçirilen zamana göre sosyal medya davranışlarının farklılaştığı (H7) ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca satın almada kullanılan sosyal medyadan etkilenme sosyal medyada geçirilen zamana göre farklılaştığı (H11) bulgusuna ulaşılmıştır. Son olarak katılımcıların satın alma öncesi ve sonrası sosyal medya davranışları arasında anlamlı bir ilişki olduğu (H13) sonucuna ulaşılmıştır. Tüketiciler ve firmalar sosyal medyadaki rollerini doğru bir şekilde öğrenmeli ve buna göre doğru satın alma ve ürün tanıtma stratejilerinin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Sosyal medyanın satın alma davranışı üzerindeki etkisinin belirlendiği bu çalışmada yönetim ve pazarlama stratejileri konusunda fikir sunacak bilgiler elde edilmiştir.Keywords
Tüketici Davranışları, Sosyal Medya, Üniversite Öğrencileri

Abstract

In the globalized world, Internet usage has increased with the developing technology. The use of social media, which has become widespread with the Internet, has become a new marketing field where producers and consumers meet. The high number of alternatives and the increase in the competition led enterprises to develop consumer-centered policies. The content in social media, which allows consumers to reach more easily, affects consumers and affects consumers' purchasing decisions. The aim of this research is to reveal the frequency of social media usage of university students and their effects on purchasing behaviors. The study was carried out by using face-to-face questionnaire technique to Uşak University students (225) and the data were analyzed by SPSS program. 13 hypotheses were developed under three different headings. It was found that consumers’ buying function is that the use of social media does not differ according to the demographic variables; however, the purchase of purchases was only revealed when social media behaviors differ according to the time spent on social media (H7). In addition, the social media used in the acquisition affected the social media (H11). Finally, it was concluded that there was a significant relationship between social media behaviors before and after the purchase (H13). Consumers and firms should learn their roles in social media and propose correct procurement and product promotion methods accordingly. Information was obtained to disseminate and to neutralize the purchasing behavior of the social media, and to present ideas about management and marketing strategies.Keywords
Consumer Behavior, Social Media, University Students

Advanced Search


Announcements

    20 Ekimde yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri