Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VİZYONER LİDERLİK TARZININ ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECT OF VISIONARY LEADERSHIP STYLE ON ORGANIZATIONAL SUPPORT SEGMENT )

Author : Ömer O. FETTAHLIOĞLU  & Eda ÖZAY & Zahide AKDOĞAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 183-199
    


Summary

Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel boyutta sergilenen vizyoner liderlik tarzının örgütsel destek algısı üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Çalışmanın alt amaçları ise; katılımcıların vizyoner liderlik davranışlarına yönelik algıları ve alt bileşenlerinin düzeylerini; örgütsel destek algılamaları ve alt bileşenlerinin düzeylerini ve son olarak vizyoner liderlik ve örgütsel destek algısı değişkenleri arasında etkileşim olup olmadığını ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırma kapsamında iki değişken arasında edtki olup olmadığının tespit edilmesi amaçlandığından dolayı etkileşimsel model biçiminde desenlenmiş bir model kurgulanmıştır. Bu sebeple de, vizyoner liderlik ve alt boyutları ile örgütsel destek algıları ve alt boyutları arasındaki ilişkiler ayrı ayrı ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mardin ilinde eğitim camiasında görev yapan toplam 384 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek adına, Acar (2006) tarafından geliştirilen ve 40 adet sorudan ve altı alt boyuttan oluşan “vizyoner liderlik ölçeği” ile Derinbay (2011) tarafından geliştirilmiş olan ve 29 sorudan, 3 alt boyuttan oluşan örgütsel destek ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklerle toplanan verilerin istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 21.0 kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre vizyoner liderlik ve örgütsel destek algılamaları arasında (r=,279 ile r=,582 aralıklarında) orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca vizyoner liderlik davranışlarının, örgütsel destek alt boyutu olan öğretimsel desteği %36,6 [(β= ,366), (p<0.05)] (R2:,366; β:,134; p: ,000) oranında; yönetsel desteği %76,7 [(β= ,767), (p<0.05)] (R2:,588; β:,767; p: ,000) oranında ve son olarak adalet alt boyutunu %82,9 [(β= ,829), (p<0.05)] (R2:,686; β:,,829; p: ,000) oranında pozitif yönde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma: Vizyoner liderlik davranışlarına yönelik algılamaların, örgütsel destek algılamaları üzerinde etkisinin incelendiği bu çalışmada, vizyoner liderlik davranışlarında ortaya çıkan olumlu algılamaların, örgüsel destek algılamalarını da olumlu yönde etkileyebileceği beklenen bir durum olarak karşımıza çıkmıştır.Keywords
Bilgi Yönetimi, Örgütsel Ustalık, İmalat İşletmeleri

Abstract

The general purpose of this study is; to determine whether the style of visionary leadership displayed at the organizational dimension has an effect on the organizational support perception. The sub-objectives of the study are; participants' perceptions and sub-components of visionary leadership behaviors; organizational support perceptions and levels of subcomponents, and finally, whether there is interaction between visionary leadership and organizational support perceptions variables. Method: Since it is aimed to determine whether there is an edict between two variables in the scope of the research, a patterned model has been constructed in the form of an interactive model. For this reason, the relationships between visionary leadership and sub-dimensions and organizational support perceptions and sub-dimensions are addressed separately. The study group of the study constitutes a total of 384 teachers working in the educational mosque in Mardin. In order to obtain data in the research, organizational support scale which was developed by Acar (2006) and composed of 40 questionnaires and six sub-dimensions, developed by Derinbay (2011) and composed of 29 questions and 3 sub-dimensions, was used with the "Visionary Leadership Scale". SPSS 21.0 data analysis program was used for the statistical analysis of the data collected. Findings: According to the findings, it was found that there was a moderately positively meaningful relationship between visionary leadership and organizational support perceptions (r =, 279 to r =, 582 intervals). In addition, the instructional support of visionary leadership behaviors as an organizational support sub-dimension is 36.6% [(β =, 366), (p <0.05)] (R2 :, 366; the administrative support was 76.7% [(β =, 767), (p <0.05)] (R2 :, 588; β: 767; p: 000) and finally the justice sub-dimension was 82.9% [(β (P <0.05)] (R2 :, 686; β:, 829; p: 000) in the positive direction. Discussion: In this study, the effects of perceptions of visionary leadership behaviors on perceptions of organizational support were researched as positively anticipated positive perceptions in visionary leadership behaviors and positively affecting perceptions of formal support.Keywords
Knowledge Management, Organizational Mastery, Manufacturing Operations

Advanced Search


Announcements

    20 Temmuzda yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri