Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK OKURYAZARLIK ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR NİCEL ARAŞTIRMA
(A QUANTITATIVE RESEARCH ON THE DETERMINATION OF ASSOCIATE DEGREE STUDENTS' SELF-EFFICACY LEVELS IN MATH LITERACY )

Author : Cahit Taşdemir    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 33
Page : 783-791
    


Summary

Günümüzde istenilen düzeyde bilgili ve becerikli bireyler yetiştirmek eğitim sistemimizin önemli bir amacıdır. Ancak bu amaca ulaşmak için bazı yeteneklerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu yetenekler arasında bilgisayar, fen ve matematik gibi farklı alanlardaki okuryazarlık kavramı da yer almaktadır. Bu nedenle bu çalışma ön lisans programlarında mesleki eğitim görmekte olan öğrencilerin matematik okuryazarlık öz-yeterlik düzeyleri ve buna etki eden değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç için araştırmanın verileri, benzer çalışmalarda kullanılan beşli Likert tipi ölçek ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılarak 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir meslek yüksekokulunun Elektrik, İnşaat Teknolojisi ve Muhasebe programında okuyan toplam 115 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin analizi SPSS 18 paket programı kulanılarak ve değişken sayısına bağlı olarak t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile yapılmıştır. Analiz sonucunda; öğrencilerin matematik okuryazarlık öz-yeterlik düzeyi orta seviyenin biraz üzerinde olduğu ve cinsiyet ve öğrencilerin öğrenim gördükleri programa göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştirKeywords
Matematik okuryazarlığı, self-efficacy, ön lisan öğrencileri,

Abstract

Abstract: Nowadays, it is an important aim of our education system to raise individuals who are knowledgeable and skilled at the desired level. However, it has become imperative to develop some skills to achieve this goal. Among these skills is the concept of literacy in different fields such as computer, science and mathematics. For this reason, this study was carried out to determine the mathematical literacy self-efficacy levels and the variables that affect students who are studying vocational education. For this purpose, the data of the research was collected by the quintet Likert type measure used in similar studies and the personal data form developed by the researcher. It was carried out in the second semester of the 2019-2020 academic year using the screening model in the research. The study group of the research consists of 115 students studying in the Electrical, Construction Technology and Accounting program of a vocational school in the Eastern Anatolia region. The data were analyzed by using SPSS 18 package program and t-test and one-way analysis of variance depending on the number of variables. The analysis found that the students ' level of math literacy self-efficacy was slightly above average and showed a significant difference in gender and the program in which the students were studying.Keywords
Mathematics literacy, keyword, undergraduate students.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri