Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN MARKA ANTROPOMORFİZMİ ALGISINI İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH TO INVESTIGATE THE PERCEPTION OF BRAND ANTROPOMORPHISM OF Z GENERATION CONSUMERS )

Author : Hale ÇOLAKOĞLU  & Filiz EROĞLU & Eçin BAYRAKTAR KÖSE  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 706-727
    


Summary

İnsana dair özelliklerin insan biçimsellik adı altında markalara aktarılması şeklinde tanımlanan marka antropomorfizmi, son yıllarda özellikle bazı sektörler tarafından önem verilen bir konu haline gelmiştir. Türk tüketiciler üstünde kullanılabilecek bir marka antropomorfizmi ölçeğini literatüre kazandırmayı ve Z kuşağı tüketicilerinin marka antropomorfizmi algısını ortaya koymayı amaçlayan bu keşifsel ve tanımsal çalışmada Guido ve Peluso (2015)’nun marka antropomorfizmi ölçeği Türkçe’ ye uyarlanarak ilk defa Türk tüketiciler üstünde kullanılmıştır. Büyüdükleri dönemin farklılıkları nedeniyle pazarlamacılar tarafından dikkat çekilen Z kuşağı tüketicisi üniversite öğrencileri ile kolayda örnekleme yoluyla yüz yüze anket çalışması yapılmış, 311 anket ile analizler gerçekleştirilmiştir. Analizlerin sonucunda Türkçe marka antropomorfizmi ölçeği elde edilmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik göstergeleri kabul edilebilir düzeyin üstünde bulunmuştur. Ayrıca Z kuşağı tüketicilerde cinsiyete göre ürün bazında farklılık gözlemlenirken istatistiksel olarak anlamlı bir bulguya rastlanmamış, kızların ortalamalarının erkeklere göre daha yüksek olduğu ve en son olarak ta kuşak temsilcilerinin ürün ile sürdürmek istedikleri imaj arasında güçlü bir bağ kurdukları ortaya çıkarılmıştır. Sonuç kısmında gelecek çalışmalar ve uygulayıcılar için öneriler sunulmuştur.Keywords
Marka antropomorfizmi, Guido ve Peluso Marka Antropomorfizmi Ölçeği, Z kuşağı

Abstract

Brand anthropomorphism, which is defined as the transfer of human characteristics to brands under the name of human formality, has become an issue that has been given importance by some sectors in recent years. In this explorative and descriptive study, which aims to introduce a brand anthropomorphism scale that can be used on Turkish consumers and to reveal the perception of brand anthropomorphism of the Z generation consumers, the scale of brand anthropomorphism of Guido and Peluso (2015) was adapted to Turkish and used for the first time on Turkish consumers. Face-to-face survey was carried out with easy sampling with Z-generation consumer university students, which were noticed by marketers due to the differences in the period they grew up, and analyzes were conducted with 311 questionnaires. As a result of the analyzes, the Turkish brand anthropomorphism scale adapted. The validity and reliability indicators of scale were found above the acceptable level. It was also revealed that, while there was no statistically significant finding in the Z generation consumers according to gender, the average of the girls was higher than the boys, and finally the generation representatives wanted to established a strong bond between the product and the image they want to maintain. In the conclusion, suggestions for future studies and practitioners are presentedKeywords
Brand Anthropomorphism, Guido and Peluso Brand Anthropomorphism Scale, Generation Z

Advanced Search


Announcements

    20 Ekimde yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri