Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜÇ BOYUTLU TASARIMLARIN ÖĞRETİLMESİNDE ATIK NESNELERİN KULLANILMASI
(USING WASTE OBJECTS IN TEACHING THREE DIMENSIONAL DESIGNS )

Author : Ramazan KARAGÖL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 696-705
    


Summary

Bu araştırma ile üç boyutlu tasarımların öğretilmesinde atık nesnelerin kullanılması amaçlanmaktadır. Bu amaç ile araştırmanın uygulama verilerinin toplanmasında deneysel yöntem izlenmiştir. Bununla birlikte sonuçlar betimsel olarak değerlendirilip, yorumlanmıştır. Bu sebeple araştırma karışık yöntemle gerçekleştirilmiş hem nitel hem de nicel özelliktedir. Araştırma aşamasında çalışma grubu deney ve kontrol grubu olarak ayrılmış çalışmanın amacı doğrultusunda ortaya koyulan öğrenci çalışmaları, uzman görüşleri alınmak üzere fotoğraflanarak dosyalanmıştır. Araştırma, tasarım ilkeleri çerçevesinde oluşturulan soruların yer aldığı puanlama anahtarı üzerinde, öğrenci çalışmaları incelenerek uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Dereceli puanlama anahtarının uzman görüşlerine dayalı kriter tablosunda beşli likert tipi anket kullanılmış olup, verilerin girilmesi ve analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Uzmanların deney ve kontrol grubu öğrencilerine verdikleri değerlendirme puanları arasındaki farklılığı ölçmek için T Testi uygulanmıştır. Öğrencilerin üç ders saati sonunda tamamladıkları üç boyutlu tasarımlar, üç akademisyen uzman tarafından notla değerlendirilerek elde edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan puanlama anahtarının, uzman değerlendirmeleri sonucunda çıkan ortalama puanları, deney ve kontrol grupları arasında anlamlı yönde bir farklılık olduğunu göstermektedir.Keywords
Atık nesne, üç boyutlu tasarım, görsel sanatlar

Abstract

This research aims to use waste objects in teaching three-dimensional designs. For this purpose, the experimental method was followed in collecting the application data of the research. In addition, the results were evaluated and interpreted descriptively. For this reason, the research is both qualitative and quantitative. In the research phase, the student studies, which were put forward in accordance with the purpose of the study, the study group was separated as an experimental and control group, were photographed and filed for expert reviews. The research was evaluated by experts by examining student studies on the scoring key that contains the questions are formed within the framework of design principles. A five-point Likert-type survey was used in the criteria table based on expert opinions of the graded scoring key, and the SPSS package program was used to enter and analyze the data. T-Test was applied to measure the difference between the evaluation scores of the experts to the experimental and control group students. Three-dimensional designs completed by students at the end of three lesson hours were evaluated by three academician experts with a grade. The mean scores of the scoring key prepared for the purpose of the research, which are the result of expert evaluations, show that there is a significant difference between the experimental and control groups.Keywords
Waste object, three-dimensional design, visual arts

Advanced Search


Announcements

    20 EYLÜL 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri