Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÖLGESEL GÜÇ OLMA BAĞLAMINDA TÜRK KAMU DİPLOMASİSİNİN İDEOLOJİK SİYASAL İLETİŞİMİ (Yunus Emre Enstitüsü Faaliyet Alanları Örneği)
(POLITICAL COMMUNICATION OF TURKISH PUBLIC DIPLOMACY IN THE CONTEXT OF REGIONAL POWER (Example of Yunus Emre Institute’s Field of Activity) )

Author : Emine KILIÇASLAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 647-656
    


Summary

Türkiye özellikle 1980 sonrası ekonomi politikalarını liberal ideoloji yani serbest piyasa ekonomisi yönüne çevirmiştir. Bu süreçte devletin rolü değişim göstermeye başlamış ve devlet rekabeti artırmak, ekonomiden çekilerek özel sektörü teşvik etmek gibi roller benimsemiştir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti tarihsel geçmişinden dolayı içinde bulunduğu bölgede ekonomik pazar anlamında da bölgesel güç olma hedeflerini serbest piyasa ekonomisi üzerinden sağlamaya çalışmaktadır. Burada amaç yeni ekonomik sistem çerçevesinde ticaret politikalarında büyütmek, kalkınma, ve güvenlik gibi alanlarda bölgesel gücü artırmaktır. Bu gücünü artırmak için Türkiye kamu diplomasisi politikalarında Batı ideolojik sisteminden faydalanarak Batı ile ekonomik ve siyasal anlamda daha fazla bütünleşme sürecine girmiştir. Bu nedenle de siyasi bakış açısı olarak liberal demokrasi kavramının ön planda olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Batı ideolojik bakış açısı Batı sosyal bilimlerinin kamu diplomasisi ve siyasal iletişim dili olmuştur. Batı kendi ideolojik düşünce sistemini aynı zamanda bilim dilinde de kullanarak kendisini dünyanın merkezine koymuştur. Bu bağlamda Batı’ya yüzünü dönen ülkeler için güneş görevi görmektedir. Türkiye özellikle 1980 sonrası Batı siyasal ve ekonomik sistemine daha fazla yakınlaşmaya başlamıştır. 1990 sonrası Sovyetler Birliğinin yıkılması ile birlikte Batı ile daha da yakınlaşma sürecine girmiştir. Bu çalışmanın amacı, özellikle 1980 sonrası hem ekonomik hem de siyasi olarak Batı ideolojik sistemine yakınlaşan Türkiye Cumhuriyetinin bölgesel güç olma bağlamında yürüttüğü kamu diplomasisi faaliyetlerini göstermektir. Bu bağlamda araştırmada örneklem olarak Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyet alanları seçilmiştir. Bu nedenle, Yunus Emre Enstitüsü’nün hem küresel hem de bölgesel çalışmalarına bakılmıştır. Özellikle bölgesel çalışmaları analiz edilmiştir. Örneklem olarak, Yunus Emre Enstitüsü’nün, Türkiye’ nin bölgesel güç olma açısından faaliyetlerine siyasal iletişim perspektifi gösterilmiştir.Keywords
Kamu Diplomasisi, Siyasal İletişim, Bölgesel Güç, Yunus Emre Enstitüsü,

Abstract

Turkey has turned especially in 1980 after the economic policies of the liberal ideology of free market economy that direction. In this process, the role of the state started to change and the state adopted roles such as increasing competition, encouraging the private sector by withdrawing from the economy. Therefore, the objectives of the Republic of Turkey to become a regional power in terms of economic markets in the region becaıuse of its historical past in which seeks to provide through the free market economy. The aim is to enlarge trade policies within the framework of the new economic system and to increase regional power in areas such as development and security. It entered into force Turkey to improve the process of further integration with the West in economic and political advantage of the Western ideological systems in public diplomacy policy. Therefore, the concept of liberal democracy should be at the forefront as a political perspective. As is known, the Western ideological perspective has been the language of public diplomacy and political communication of the Western social sciences. The West has put itself in the center of the World by using its ideological thought system at the same time in the language of science. In this context, it serves as the sun fort he countries that turn to the West. Turkey, especially after 1980 began to zoom in further to Western political and economic system. With the collapse of the Soviet Union after 1990, it entered a process of getting closer with the West. The aim of this study is to show, especially after 1980, both economically and politically in the context of public diplomacy activities conducted by the Republic of Turkey becoming a regional power in the converging West ideological system. In this context, the fields of activity of Yunus Emre Instutute were selected as samples in the research. Fort this reason, both global and regional studies of Yunus Emre Intitute’s were examined. In particular, regional studies have been analyzed. As the sample Yunus Emre Institute, Turkey’s political communication perspective to the activities shown in terms of being a regional power.Keywords
Public Diplomacy, Political Communication, Regional Power, Yunus Emre Institute.

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri