Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BENLİK SAYGISININ YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA ETKİSİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(The Effect Of Self-Esteem On Green Organizational Behaviour: A Research On Logistics Sector Employees )

Author : Önder GÜRSEL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 29
Page : 453-462
    


Summary

Bu araştırmanın amacı benlik saygısının yeşil örgütsel davranışa etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla araştırma lojistik sektöründe çalışanlar üzerinde kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 159 çalışan üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada benlik saygısını ölçmek için Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen Doğru ve Peker (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Rosenberg Özsaygı Ölçeği (RÖSÖ)”, yeşil örgütsel davranışı ölçmek için Erbaşı (2019) tarafından geliştirilen “Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri parametrik testler kullanılarak doğrusal ilişkilere yönelik korelasyon ve regresyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sonuçlar benlik saygısının yeşil örgütsel davranışı pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordadığını göstermektedir.Keywords
Benlik Saygısı, Yeşil Örgütsel Davranış, Lojistik Çalışanları

Abstract

This study aims to determine whether self-esteem has an impact on green organizational behaviour. To do this, we carried the research out on a total of 159 employees selected by the sampling method on the employees in the logistics sector. In order to measure self-esteem, we used “Rosenberg Self-esteem Scale (RSES)”, developed by Rosenberg (1965) and adapted into Turkish by Doğru and Peker (2004) whereas we used “Green Organizational Behaviour Scale” developed by Erbaşı (2019) to measure green organizational behaviour. We analysed the data of the study using correlation and regression tests for linear relationships using parametric tests. According to the findings, we found out that self-esteem predicts green organizational behaviour in a significantly positive way.Keywords
Self-esteem, Green Organizational Behaviour, Logistic Sector Employees

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri