Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜRESEL KAMUSAL MALLAR VE ULUSLARARASI KAMU HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE GLOBAL PUBLIC GOODS AND THEIR EVALUATION IN TERMS OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW )

Author : İsmail BAYKAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 379-382
    


Summary

Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan küresel kamu bilinci, her alanda olduğu gibi uluslararası kamu hukuku alanında da etkisini göstermiştir. Özellikle ilk başlarda ekonomik olarak ortaya çıkan küresel kamusal mal kavramı, günümüzde uluslararası kamu hukuku bağlamında ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. En genel tanımıyla küresel kamusal mal, küresel kamu denilen ve tüm dünyadaki insanları kapsayan kamuya ait olan malları ifade etmektedir. Dolayısıyla kamu hukuku ve kamu malları arasındaki ilişki, küresel kamusal mal kavramı ile birlikte uluslararası bir boyut kazanmıştır. Öte yandan literatürde küresel kamu hukuku gibi bir kavram henüz gelişmediği için, bu alanda yeterli çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmada, uluslararası kamu hukuku bağlamında küresel kamusal malların mevcut statülerinin incelenmesine yer verilmiştir. Araştırmada bu bağlamda konuyla ilgili literatür çalışmaları değerlendirilmiş, elde edilen bilgiler içerik analizi yöntemleri ile incelenmiş ve uluslararası kamu hukukundan küresel kamusal malların mevcut durumu ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarına göre küresel kamusal mallar, iç hukukta ya da kamu hukuku bağlamında, kamusal mallar ile hukuk arasındaki ilişkiye benzer bir ilişkiyi, uluslararası kamu hukuku alanında da göstermektedir. Öte yandan küresel kamusal mal bilinci ve literatürdeki çalışmalar çok daha erken döneme tarihlendirilmekte iken, uluslararası kamu hukuku küreselleşme sürecinde teorik olarak yeterli ilerlemeyi gösterememiştir. Bu nedenle kavramsal çerçeve de küresel kamusal mallara daha iyi hitap edebilecek ve bu alanda gerekli yasal boşluklar doldurulabilecek uluslararası kamu hukuku çalışmalarına ihtiyaç vardır.Keywords
Küresel kamusal mal; vergi; kamu hukuku.

Abstract

Global public awareness that emerged with the globalization showed its effect in public international law as in every other field. Global public good concept which emerged as economically at first is one of the main subjects which should be dealt within public international law. In the most general sense, the global public good represents the goods belonging to the people that are called global public and include all people in the world. Therefore, the relationship between the public law and the public acquired an international dimension with the global public good concept. On the other hand, a concept such as global public law has not developed in the literature yet so there is no adequate studies in this field. Therefore, this study evaluates the current status of the global public goods in terms of public international law. In this regard, this study evaluates the literature studies regarding the issue, analyzes the acquired information with the content analysis method and presents the current status of global public goods in the public international law. According to the study results, global public goods demonstrates a relationship in terms of domestic law or public law similarly to the one between public goods and the law in the field of public international law. On the other hand, public international law has not progressed enough theoretically in the process of globalization, though the public good awareness and the studies in the literature are dated to a rather earlier period. Therefore, we require studies in public international law which will address the global public goods better in the conceptual framework and can fill the required legal gaps in this field.Keywords
Global public good; tax; public law.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri